Giáo Dục

Sức mạnh của thói quen tốt
16/07/2016
Những thói quen tốt có thể giúp ích cho bạn suốt đời.
5 Phương Pháp Nuôi Dưỡng Hạnh Phúc
15/07/2016
Tất cả chúng ta đều mong cầu hạnh phúc. Có rất nhiều sách và giảng viên trên thế giới đang nỗ lực...
Những Lời Khuyên Khi Làm Việc Nhóm
14/07/2016
Làm việc cùng nhau trong một nhóm có thể là một kinh nghiệm tuyệt vời mà cũng có thể là khủng khiếp.
18 Lời khuyên để trở thành nhà lãnh đạo trẻ thành công
12/07/2016
Toàn bộ bài viết này là những hiểu biết cá nhân tôi, với tư cách là một nhà lãnh đạo trẻ; xin chia...
Thích Nhất Hạnh: Năng Lực của Thiền hành
28/06/2016
Chánh niệm - nghệ thuật tập trung tư tưởng vào ngay thời điểm hiện tại - là một cách để phát triển...
Đức Phật an cư không tiếp khách
08/06/2016
Một thời, Thế Tôn trú tại một khu rừng ở Icchànangala. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ kheo:
Bị bệnh vẫn tu được
18/12/2015
Một thời, Thế Tôn trú ở Vasàli, tại Đại Lâm. Vào buổi chiều, Thế Tôn đi đến thăm một Tỷ kheo bị...
Nghệ thuật làm việc
16/12/2015
Tạm thời nhân nhượng vì lợi ích tập thể phải chăng là tinh thần vô ngã?
Giữ gìn tài sản
04/12/2015
Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Koliya, tại thị trấn Kakakrapatta. Rồi Byagghapajja, đi đến đảnh...
Thân thọ khổ, tâm có thọ khổ chăng?
02/10/2015
Đức vua Mi-lan-đà hỏi đại đức Na-tiên: - Thưa đại đức! Khi thọ khổ phát sanh, bậc A-la-hán chỉ thọ...
Hương đức hạnh
12/09/2015
Một thời, Thế Tôn trú tại Vesàli. Rồi Tôn giả Ananda đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn:
Chúng sanh nào có khả năng đắc đạo?
10/09/2015
Đức vua Mi-lan-đà hỏi đại đức Na-tiên: