Chuyên mục tư vấn

Làm thế nào cảm hóa người nhà học Phật
20/06/2015
... Người có thể hoằng đạo, đạo không thể hoằng người...
Chuyển hóa sân hận
12/06/2015
Hỏi: Có người nói sau mỗi lần nóng giận với bất cứ ai, tự thân đều nhận ra lỗi lầm, nhưng một thời...
Lợi ích tu học Phật pháp
30/05/2015
Hỏi: Vì sao nói tu học Phật pháp, thân thể sẽ được khỏe mạnh?
Trí tuệ là sự nghiệp
20/05/2015
Hỏi: “Duy tuệ thị nghiệp” có nghĩa là gì?
Tu để được gì?
14/05/2015
Hỏi: Vì sao nói tu học Phật pháp, thì gia đình được êm ấm, hòa thuận?
Diệt trừ chấp ngã
05/05/2015
Hỏi: Làm cách nào để diệt trừ “chấp ngã” và khi bị người khác xúc phạm, mình vẫn không sân giận?
Phước đức và công đức
28/04/2015
Hỏi: phước đức và công đức khác nhau như thế nào?
Tham luyến và dứt tham luyến
21/04/2015
Vua Mi-lan-đà hỏi đại đức Na-tiên: - Thưa đại đức, người còn tham luyến và người đã dứt trừ tham...
Chánh niệm tỉnh giác
19/04/2015
Hỏi: Vì sao cần phải chánh niệm tỉnh giác ở trong giây phút hiện tại?
Hiểu đúng nhân quả nghiệp báo
11/04/2015
Hỏi: Nhân duyên nghiệp báo xảy ra đến với mình là do đời trước hay đời này gây tạo?
Cứu cánh của Sa môn hạnh
06/04/2015
Sau buổi cúng dường trọng thể, đức vua Mi-lan-đà thỉnh tất cả tỳ khưu Tăng về chùa an nghỉ, chỉ xin...
Vạn pháp giai không
02/04/2015
Hỏi: Bát Nhã Tâm Kinh nói cái gì cũng đều là không. Vậy điều đó có ý nghĩa gì?