Bài viết

Sửa chữa lỗi lầm

Cập nhật: 20/04/2020
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Hôm nay, ngày 13 tháng 04 năm 2020 (nhằm ngày 21 tháng 03 Canh Tý). Để tử con Sa-di pháp danh Tâm Khắc, có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch.
 

Sửa chữa lỗi lầm

 

Nam mô A-di-đà Phật. Kính bạch trên Sư phụ chứng minh. Kính bạch hiện tiền chư Tôn đức Tăng chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến! Từ lúc con bước chân vào chùa Hoằng Pháp cho tới nay đã được tám năm, với hoài bão xuất gia, học hỏi giáo lý Đại thừa, học tập giới luật và hoằng truyền pháp môn niệm Phật, để làm lợi ích cho chúng sinh bớt khổ được vui.

Nhưng với nghiệp lực sâu dày, cộng với những tập khí thô lỗ, nóng nảy từ quá khứ; với bản tính cố chấp, bảo thủ, khó sửa đổi đã làm cho Sư phụ và toàn thể đại chúng bất an; cũng đã không ít lần làm cho quý Phật tử lo sợ tránh né. Đó cũng là do túc nghiệp nhiều đời nhiều kiếp từ quá khứ dồn nén, nay gặp thời trổ quả, làm nhân khổ đau cho kiếp tương lai. Với nghiệp lực này, bản thân con cảm thấy có lỗi với đại chúng. Dẫu biết rằng, con có làm bao nhiêu công đức phước báu gì đi chăng nữa, thì cũng bị lửa phiền não thiêu đốt thành tro bụi.

Hôm nay, con xin thành tâm phát lồ tội lỗi của con. Kính mong trên Sư phụ, hiện tiền chư Tôn đức Tăng và toàn thể quý Phật tử cho con được sám hối. Con đã làm những hạnh nghiệp gì xấu ác, nói năng thô lỗ; trên thì bất kính với Sư trưởng, dưới thì bất kính với chư Tăng và quý Phật tử, làm mất đi sự trang nghiêm thanh tịnh, dẫn tới bất an, lo sợ cho đại chúng thì hôm nay, con xin thành tâm sám hối, làm mới lại bản thân và nguyện không tái phạm nữa.

Con kính mong trên Sư phụ và đại chúng thấy con chỗ nào chưa được, thì vì lòng thương tưởng đến con mà chỉ dạy cho con bỏ tối theo sáng, để con nương theo đó tu tập tốt hơn trên con đường xuất gia tầm đạo, và hoằng pháp sau này được tốt đẹp hơn.

Con xin phát nguyện ngoài thời khóa tu tập với đại chúng, thì con xin tụng kinh, niệm Phật, sám hối ba năm, để tự tiêu trừ điều ác, mong chút điều thiện được phát sinh. Và con nguyện đem tất cả công đức phước báu có được, xin hồi hướng lên ân sư và hiện tiền đại chúng Tăng, quý Phật tử luôn được thân tâm thanh tịnh, an lạc trong đời sống tu tập. Con cũng nguyện có bao nhiêu công đức phước báu, xin hồi hướng đến tất cả pháp giới chúng sinh không cùng tận được an vui vĩnh kiếp, mau chứng Bồ-đề, viên thành Phật quả.

Trên đây là những lời sám hối và phát nguyện của con. Kính xin Sư phụ và đại chúng chỉ dạy cho con đôi lời pháp nhũ, để con lấy đó làm thềm thang cho bước đường tu tập sau này. Con kính xin trên Sư phụ và đại chúng từ bi, hoan hỷ hứa khả cho con được ân triêm công đức.

Nam mô A-di-đà Phật.

Tâm Khắc

Tin tức liên quan

Người gieo mầm xanh
20/04/2024
Mưa chùa
13/04/2024
Quán Chiếu Về Tâm Từ Và Tâm Bi
11/04/2024
Nhỏ nhưng lại hoá lớn…
05/04/2024
Đẹp thay nhân cách cao thượng
04/04/2024