Bài viết

Quán niệm

Cập nhật: 25/11/2019
 

Quán niệm

 

Ai nói đời vô ngã
Ta thuận thế nói theo
Mất rồi khóc – than – tiếc
Thật ngã nào cũng vô.

Ai bảo đời là khổ
Xuất gia chi viễn hồ
Siêu phương, nguyện từ bỏ
Vĩnh nạn kiếp trần phô.

Vô thường ai thường giảng
Cho người mãi “thường vô”
Cái chi cũng chấp chặt
Rồi chi cũng nấm mồ.

Chút sương đầu ngọn cỏ
Ảnh chớp buổi sớm mai
Giờ tâm vô quái ngại
Hỏi chi chuyện viễn hồ.

Ai người sau nhớ lại
Lời Phật dạy nơi mô
Nhất tâm, trì – niệm – quán
Hữu lai xuất tam đồ.

Tâm Cung

Tin tức liên quan

Tài sản sẽ mất, tạo phước thì còn
23/09/2022
TRỤ TRÌ CÓ PHẢI CHỨC VỤ KHÔNG?
22/09/2022
Trú Pháp Vương gia - Trì Như Lai tạng (tiếp theo và hết)
05/09/2022
Nét đẹp Khóa tu Phật thất 97 - Pháp Hội Niệm Phật
01/09/2022
Nét đẹp Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp
04/08/2022