Hoạt Động Phật Sự

Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96

Cập nhật: 07/05/2021
Ngày 07/05/2021 (nhằm 26/03 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Dược, chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã quang lâm giảng đường chia sẻ Phật pháp cùng hành giả KTPT 96 qua đề tài “Thương Ai Bằng Thương Mình”.
 

Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96

 

Trong kinh Tăng Chi, đức Phật dạy: “Thương ai bằng thương mình”. Trong cuộc đời này, không có tình thương nào bằng tình thương chính mình. Bởi khi đức Thế Tôn còn là thái tử Tất Đạt Đa – Ngài suy tư thấy chúng sanh đang bị thúc ép, thúc bách phải già, bệnh và chết không ai cưỡng lại được trong đó có Ngài. Hình ảnh an tịnh, giải thoát của vị Sa môn đã thôi thúc thái tử quyết chí đi tìm đạo - đạo giải thoát - giải thoát khỏi cái già, cái bệnh và cái chết cho chính mình trước, sau đến thân bằng quyến thuộc và cuối cùng là đến những người hữu duyên.

Đại đức giảng sư đã đôi lời tâm sự xoay quanh chủ đề, khi chúng ta còn là phàm phu, còn hiện hữu giữa thế gian này, còn bị chi phối bởi sự vô thường - khổ - vô ngã, còn trôi lăn trong vòng sinh tử thì chúng ta hẳn còn gặp nhau và nên gặp nhau trong thiện duyên.

Dù người thân có thương mình như thế nào, đến lúc chết vẫn không có ai theo ta, chỉ có nghiệp thiện hay ác theo mình. Chính vì vậy, dù ở chùa hay ở nhà thì tự thân cố gắng học pháp, hiểu pháp và hành pháp để tạo kinh nghiệm tu, vốn tu, hành trang cho bản thân trước khi đối diện với cái già, bệnh và chết.

Chúng ta nên tập sống với nhận thức “Thương ai bằng thương mình” để cố gắng tu tập ngay bây giờ và ở đây, tạo cho mình thói quen thích thiện pháp. Tự nguyện, tự giác, tự tu, tự học, tự khép mình trong giới luật đã thọ trì. Đấy là kinh nghiệm tu, vốn tu, thói quen và nếp sống tốt là bạn lành sẽ theo mình đến lúc chết – Thiện hay ác là do ta chọn.

Hình ảnh ghi nhận:

Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96

Tin tức liên quan

Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
25/06/2021
Lễ Bố-tát, thính giới chư Tăng chùa Hoằng Pháp
24/06/2021
Chùa Hoằng Pháp: Hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa dịch Covid
23/06/2021
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 15
18/06/2021
Chư Tăng chùa Hoằng Pháp kinh hành cầu Đại dịch Covid - 19 sớm qua
17/06/2021