Các bài viết

Niệm Phật được 10 điều lợi ích

Cập nhật: 18/07/2007
Từ Vân Sám Chủ nói: "Tam giới đại sư, vạn đức từ phụ, quy y Ngài thời tội diệt; kính Ngài thời phước sanh. Các kinh đã nói đủ. Nếu có thể quy y Tam Bảo, thọ trì danh hiệu một vị Phật thì hiện đời sẽ được mười điều lợi thù thắng..."
 

Niệm Phật được 10 điều lợi ích

 
Từ Vân Sám Chủ nói: “Tam giới đại sư, vạn đức từ phụ, quy y Ngài thời tội diệt; kính Ngài thời phước sanh. Các kinh đã nói đủ. Nếu có thể quy y Tam Bảo, thọ trì danh hiệu một vị Phật thì hiện đời sẽ được mười điều lợi thù thắng:
 
1. Ngày đêm thường được hết thảy chư thiên, đại lực thần tướng ẩn hình thủ hộ.
 
2. Thường được hai mươi lăm vị Bồ Tát như Quán Thế Âm v.v… thủ hộ.
 
3. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, A Di Ðà Phật thường phóng quang minh nhiếp thọ người ấy.
 
4. Hết thảy ác quỷ, dạ xoa, la sát đều chẳng hại được; rắn độc, thuốc độc thảy đều chẳng làm hại nổi.
 
5. Đều chẳng mắc nạn nước, lửa, oán tặc, đao, tên, gông cùm, tù ngục, chết ngang.
 
6. Những tội trước kia trót tạo đều sẽ tiêu diệt; mạng trót giết oan đều được giải thoát, chẳng còn đối chấp.
 
7. Đêm mộng điều tốt lành, thấy hình sắc tượng thắng diệu của Phật A Di Ðà.
 
8. Tâm thường hoan hỉ, nhan sắc tươi nhuận, khí lực sung mãn, việc làm tốt lành.
 
9. Thường được hết thảy thế gian, nhân dân cung kính, lễ bái giống như kính Phật.
 
10. Lúc mạng chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện tiền, A Di Ðà Phật và các thánh chúng cầm đài kim cang tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc thế giới hưởng sự vui mầu nhiệm thù thắng đến cùng tột đời vị lai”. 
 
Dật Nhân pháp sư biên thuật, Ấn Quang pháp sư giám định.
Chuyển ngữ: Như Hòa - Trích "Trùng Ðính Tây Phương Công Cứ"

Tin tức liên quan

Cảnh giới của người tu
21/04/2015
Tám căn cứ lười biếng của người tu
26/03/2015
Tự giải thoát cho mình
24/03/2015
Vững tin vào điều thiện
18/03/2015
Trở về cố hương
06/10/2011