Chuyên mục tư vấn

Lòng tin kiên cố

Cập nhật: 08/01/2016
Hỏi: Làm thế nào để phát khởi lòng tin chắc thật đối với pháp môn niệm Phật vãng sinh ?
 

Lòng tin kiên cố

 
Đáp: Tại vì chúng ta chưa có đủ niềm tin đối với Tam Bảo cũng như chưa nghiên cứu sâu sắc, kỹ lưỡng ba bộ kinh yếu chỉ của tông Tịnh độ là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ cho nên chưa phát khởi được lòng tin nơi pháp môn niệm Phật vãng sinh. Hơn nữa, chúng ta chưa có được trí tuệ từ sự thấy biết sự thật, cho nên dù có lòng tin cũng chỉ là lòng tin còn thô cạn, mà chưa thật sự sâu chắc đối với chánh pháp của đức Phật. Trí tuệ của Phật vượt hơn trăm ngàn vạn ức lần so với trí phàm tình của chúng sinh. Cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm về trước, lúc đó ngành khoa học chưa phát triển, đức Phật bằng con mắt thường đã nhìn thấy trong ly nước có tám mươi bốn ngàn con vi trùng. Lúc đó chưa có ai tin vào điều này, nhưng đến ngày nay, các nhà nghiên cứu khoa học đã xác nhận lời nói đó là sự thật và chính xác. Đức Phật lại nói thế giới của chúng ta rất nhỏ bé so với những hành tinh ở xung quanh và ngoài ra còn có vô lượng vô biên hằng hà sa số thế giới khác trong khắp vũ trụ nhiều như số cát của sông Hằng. Và một lần nữa, các nhà khoa học nghiên cứu hiện đại đã cúi đầu nể phục trước trí tuệ của đức Phật và phải tuyên bố rằng: «Cái kết thúc của khoa học chỉ là sự khởi điểm của Phật học mà thôi!». Chỉ một tờ giấy mỏng đưa ngang tầm mắt là chúng ta đã không thể nhìn thấy gì được nữa, trong khi đó tầm nhìn của đức Phật thì xuyên suốt cả ba ngàn đại thiên thế giới.
Căn cứ vào trí tuệ và sự thấy biết của đức Phật sâu rộng, thì biết những lời do ngài chỉ dạy đều chân thật, có thể làm nền tảng vững cho chúng ta phát khởi lòng tin vào chánh pháp. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là chúng ta nên thật lòng dụng công tinh tấn tu học. Đến khi tâm của chúng ta được tương ưng rồi, thì không cần đợi nghe ai nói hay xem kinh sách nữa mà lúc đó tự mình có lòng tin vững chắc vì đã nhìn thấy rõ được tất cả sự thật. Dụng công nỗ lực với lòng tin ấy thì cuối cùng sẽ nhận rõ bản tánh Di Đà nơi chính mình và cũng là đạt đến chỗ rốt ráo chân thật của sự tu hành.
Thích Minh Thành

Tin tức liên quan

Quy Kính Tăng Bảo
02/06/2017
Nương Tựa Chánh Pháp
07/03/2017
Hồi hướng công đức cho người thân khác đạo
13/07/2016
Một tâm thanh tịnh
18/06/2016
Nhất tâm niệm Phật
01/06/2016