Bài viết

Hưng suy do tâm người

Cập nhật: 21/05/2022
 

Hưng suy do tâm người

 

Phật giáo sở dĩ tồn tại được lâu là vì Tăng Ni và Phật tử có giữ giới. Vì nền tảng của giải thoát chính là giới. Giới thì có nhiều nhưng tựu trung cơ bản vẫn là 5 giới. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Nếu giới cơ bản không còn thì việc tu chỉ là xây nhà trên hư không, chẳng thể có định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Đạo Phật là đạo của giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Nếu người tu không giữ giới tức là người tu đó không còn có đạo. Âu cũng chỉ là hình tướng bên ngoài mà nội dung đã không còn.
Xuất gia không phải mục đích cầu kiếm danh lợi mà là trên cầu giác ngộ, dưới độ chúng sinh, ý chí phải vượt qua thường tình. Nếu vô chùa tìm cầu danh lợi thì tốt nhất ở ngoài tốt hơn. Đi tu mà xuất phát từ lòng tham như thế thì ắt hẳn phải có đấu đá hơn thua, tranh giành quyền lợi, chẳng khác gì những người thế tục.
Khi người tu không có giới thì Phật tử, dân chúng không tin, không kính. Họ không tin Tăng thì họ không muốn nghe giảng, không muốn đi chùa, không còn thích làm điều lành, tránh xa điều ác, huống chi là cầu giác ngộ, giải thoát.
Người Phật tử cũng thế, đã đi chùa mà không giữ giới thì làm sao khiến người không phải Phật tử tin tưởng Phật giáo được. Người không giữ giới, dù tại gia hay xuất gia, đời sau xuống ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, bàng sinh.
Ông sư không phải là người trung gian kết nối giữa đức Phật và Phật tử. Muốn kết nối với Phật thì tự mỗi người phải thực hành giới, định, tuệ. Đức Phật là bậc đã giác ngộ và chỉ con đường đi tới giác ngộ cho chúng sinh, ngài không phải là thần linh ban phước giáng họa. Người đi theo Phật là đi theo con đường thực hành giới, định, tuệ. Ai không theo con đường này thì người đó đang giả danh Phật tử để phá Phật giáo.
Mỗi người con Phật phải yêu Phật, kính Phật, thương Phật, hy sinh vì Phật bằng cách tự trang nghiêm giới, định, tuệ cho bản thân mình. Khi chúng ta có giới, định, tuệ thì tự khắc người khác sẽ phát sinh niềm tin và thực hành theo.

Tâm Huỳnh

Tin tức liên quan

Nét Đẹp Cúng Dường Trường Hạ
02/07/2022
Nét đẹp Xuất Gia Gieo Duyên chùa Hoằng Pháp
01/07/2022
Làn sương khói phôi phai...
17/06/2022
Nét đẹp Khóa tu mùa hè Thanh Thiếu Niên - Cơ Sở Hương Pháp, Củ Chi
16/06/2022
Để trở thành người có giá trị
09/06/2022