Bài viết

Hai sự tinh cần

Cập nhật: 09/09/2021
 

Hai sự tinh cần

 

"Có hai sự tinh cần này rất khó thực hiện ở đời. Thế nào là hai? Sự tinh cần của các gia chủ ở nhà với mục đích bố thí các vật dụng như đồ ăn khất thực, các sàng tọa, các dược phẩm trị bệnh, và sự tinh cần của các người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, với mục đích từ bỏ tất cả sanh y. Hai sự tinh cần này, này các Tỷ kheo, rất khó thực hiện ở đời.

Trong hai tinh cần này, này các Tỷ-kheo, tối thắng là tinh cần với mục đích từ bỏ tất cả sanh y. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập như sau: "Ta sẽ cố gắng tinh cần để từ bỏ tất cả sanh y". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập."

(trích Kinh Tăng Chi Bộ, chương 2, phẩm hình phạt)


Giải thích từ:
1, Tinh cần: là siêng năng, chăm chỉ tu tập thiện pháp, từ bỏ ác pháp
2, Sanh y: là ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Từ bỏ sanh y là không chấp ngũ uẩn, nghĩa là vị ấy quán chiếu: sắc không phải là tôi, sắc không phải là của tôi, sắc không phải là linh hồn của tôi. Tương tự với thọ, tưởng, hành, thức.

Như đoạn kinh trên, đức Phật dạy ở đời có hai điều rất khó làm. Đối với người tại gia, siêng năng bố thí là rất khó làm. Còn đối với người xuất gia, siêng năng tu tập thiền quán phá vỡ chấp trước là rất khó làm. Tất cả chúng ta đã từng xem phim Tây Du Ký, bộ phim cho chúng ta thấy để có được Chân Kinh là thầy trò Đường Tăng đã rất vất vả vượt qua nhiều gian khổ, thử thách. Cũng vậy, để đạt được lý tưởng giác ngộ thì người tu Phật phải siêng năng tu hành, vượt qua nhiều gian nan trong nhiều đời nhiều kiếp.
Trong hai loại tinh cần, tối thắng (hơn hết) là tinh cần từ bỏ sanh y, bởi vì tinh cần bố thí thì có quả báo phước đức của trời người mà phước có nhiều như biển cả thì phước cũng hết. Còn tinh cần từ bỏ sanh y cho quả báo công đức vô lậu, không bao giờ mất, đưa về Niết-bàn vô sinh bất diệt.

Lá Xanh

Tin tức liên quan

Ra mắt bộ sách mới: “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” – Bốn phương pháp nhận diện và chuyển hóa thân tâm
15/05/2022
Nguyện xưa viên mãn đời này đản sanh
14/05/2022
May mắn được gặp Phật
14/05/2022
Vầng dương bừng chiếu – Cuộc đời thái tử Siddhartha.
07/05/2022
Thế Tôn ra đời vì một đại sự nhân duyên
05/05/2022