Hoạt Động Phật Sự

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ

Cập nhật: 20/03/2023
0:00
/
4:19
Duyên lành hội đủ, vào những ngày đầu tháng 02 năm Quý Mão, Đại đức Thích Tâm Hưng trụ trì chùa Đống Cao tham dự Khóa tu “Về Miền Đất Phật” do chùa Hòa Phúc- Tp. Hà Nội tổ chức, chiêm bái thánh tích của đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại đất nước Ấn Độ và Nê Pal, đã thỉnh được Cà Sa, Bình Bát (biểu tượng của Đức Phật) và tràng hạt dưới sự chú nguyện của mười phương chư Phật, chư Hiền Thánh Tăng cũng như chư Tăng, Ni và Phật tử tại các thánh tích về thờ tại chùa Đống Cao - thôn Yên Khoái, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa nhằm gieo chút thiện duyên cho quý Phật tử và bà con thập phương chưa đủ nhân duyên chiêm bái thánh tích được đảnh lễ, gieo duyên lành cho bản thân cùng gia đình bình an, hạnh phúc, an lạc, tương lai thành tựu Phật quả.
 

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ

 

Với ý nghĩa đó, sau thời gian tịnh tu trau dồi Giới - Định - Huệ, sáng ngày 19/03/2023 (nhằm 28/02 Quý Mão), Đại đức Thích Tâm Hưng đã dâng hương cầu nguyện, làm lễ cung thỉnh Y Bát và tràng hạt từ chánh điện chùa Hòa Phúc, Tp. Hà Nội do Đại đức Thích Tâm Hòa trụ trì về tôn thờ tại chùa Đống Cao.

Vào lúc 9h30, đoàn cung nghinh có mặt tại chùa Đống Cao với đông đảo các Phật tử chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đội nhạc lễ và đội cung nghinh thành kính thỉnh pháp bảo về tại giảng đường Ngộ Chân Tử - chùa Đống Cao. Thay mặt chư Tăng chứng minh, Đại đức Thích Tâm Hưng đã dâng hương cầu nguyện và đảnh lễ tứ ân hướng về mười phương Tam bảo.

Sau buổi lễ là giây phút mọi người nhận quà Ấn Độ từ quý Thầy gởi tặng. Trước khi dùng cơm trong chánh niệm, Phật tử Liên Hồng - Phó trưởng đạo tràng đại diện quý Phật tử hiện diện dâng phẩm vật cúng dường lên chư Tăng chứng minh.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ

Tin tức liên quan

Diễu hành xe hoa tại huyện Hóc Môn
29/05/2023
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Đại lễ Phật Đản (PL.2567 – DL.2023)
29/05/2023
Chùa Tiêu Dao - Quảng Ninh: Ban Trị Sự GHPGVN TP. Hạ Long tổ chức Đại lễ Phật đản
28/05/2023
Chương trình cộng đồng “Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên"
28/05/2023
Diễu hành xe đạp mừng đại lễ Phật đản (PL.2567-DL.2023)
28/05/2023