Hoạt Động Phật Sự

Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11

Cập nhật: 04/07/2022
Hướng đến những ngày kỷ niệm đức Bồ Tát Quán Thế Âm trong tháng 6 là sự kiện vô cùng trọng đại đối với nhân loại và chúng sanh. Từ sự kiện này, con đường giác ngộ và giải thoát được khai mở, nếp sống từ bi thương yêu và trí tuệ được thiết lập, sự an lạc hạnh phúc lan tỏa khắp muôn nơi.
 

Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11

 

Trong hai ngày 02-03/07/2022 (nhằm 04-05/06 Nhâm Dần), nhằm cảm niệm thâm ân sâu dày của chư Phật, chư Bồ Tát và chư Thánh Tăng đã vì chúng sanh thị hiện cứu độ, hoằng khai chánh pháp, cũng như tỏ lòng tri ân hướng về quý ngài, chùa Đống Cao (Yên Pháp), Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa (cơ sở trực thuộc Tổ đình Hoằng Pháp) đã tổ chức khóa tu với chủ đề “Con Đã Về” lần thứ 11, cho quý Phật tử khắp nơi về tham dự. Khóa tu là giây phút chúng ta được ngồi lại bên nhau giữa tình Thầy trò và cùng nhau ôn lại những lời dạy của đức Phật, thực tập chuyển hóa thân tâm trong hiện tại.

Sau khi đăng ký nhập khoá, mở đầu khóa tu, ĐĐ. Thích Tâm Hưng, Trụ trì chùa Đống Cao, Trưởng Ban Tổ chức đã đảnh lễ Tam bảo, trì tụng bài kinh Chuyển Pháp Luân và truyền thọ Bát Quan Trai giới đến đại chúng giữ trong suốt Khóa tu.

Chiều cùng ngày, đại chúng đã hành trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn và niệm Phật kinh hành sau thời tịnh toạ.

Buổi tối, lúc 19h30, đại chúng đã cung thỉnh Đại đức trụ trì chia sẻ Phật pháp với đề tài “Niệm Phật Thập Yếu”. Hơn một giờ đồng hồ với ngôn từ dễ hiểu, những câu chuyện đời thường, Đại đức đã chỉ rõ cho đại chúng biết tầm quan trọng của niệm Phật đối và niệm như thế nào để mang lại lợi ích lớn nhất. Qua đó, Đại đức cũng chỉ rõ muốn thay đổi được nhân quả và đạt được nhất tâm bất loạn khi niệm Phật thì tự mỗi người phải tự gieo trồng phước đức và công đức, cũng như trao dồi Văn Tư Tu khi niệm Phật thì bản thân của mỗi người mới tới được chân - thiện - mỹ và giải thoát được sinh tử luân hồi và tạo cõi Tịnh độ nhân gian.

Trong khóa tu này, nhằm dâng lên Bồ Tát Quán Thế Âm nhân ngày kỷ niệm củ người (19/06 Âm lịch), trong không gian thiên nhiên, đại chúng hành trì phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, lạy Phật, tịnh Tọa, thiền hành cũng như đọc lại bài kinh Thiện Sinh.

Kết thúc khóa tu là giây phút an lạc hiện hữu nơi khuôn mặt của người tham dự.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11

Tin tức liên quan

Lễ sám hối 14/07 Nhâm Dần
11/08/2022
Công tác chuẩn bị Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022
11/08/2022
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022 chùa Phúc Lạc
11/08/2022
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022 tại chùa Phúc Hải - Hà Tĩnh
10/08/2022
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu chùa Bốn – Nghệ An
09/08/2022