Giáo Dục

Ba hạng con Trai

Cập nhật: 19/03/2015
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A la hán nói đến và tôi đã được nghe: Này các Tỷ kheo, có ba hạng con trai này xuất hiện, có mặt ở đời. Thế nào là ba? Ưu sanh, tùy sinh và liệt sanh.
 

Ba hạng con Trai

 

Này các Tỷ kheo, thế nào là người con trai ưu sanh? Ở đây, cha mẹ của người con không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sinh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Còn người con trai của họ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới theo thiện pháp.

Này các Tỷ kheo, thế nào là người con trai tùy sanh? Ở đây, cha mẹ của người con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới theo thiện pháp. Người con trai của họ cũng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới theo thiện pháp.

Này các Tỷ kheo, thế nào là người con trai liệt sanh? Ở đây, cha mẹ của người con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới theo thiện pháp. Và người con trai của họ không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sinh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, ác giới theo ác pháp.

(ĐTKVN, Tiểu Bộ I, chương 3, phẩm 3, Nxb TP.HCM, 1999, tr.383)

 

 

LỜI BÀN

 

Ngày nay sinh con trai hay con gái không là vấn đề vì nếu có đầy đủ phước duyên thì sinh con nào cũng tốt đẹp cả.Bởi ngay cả khi sinh được con trai thì chưa hẳn người con trai ấy đem đến hạnh phúc,an vui cho gia đình vì con trai có đến ba hạng,nếu sinh con trai là hạng liệt sinh thì chắc chắn không hạnh phúc.

 

Khi con cái có những ngỗ nghịch,các bậc cha mẹ thường tự an ủi với quan niệm cha mẹ sinh con trời sinh tánh.Thực ra,trời không sinh tánh mà chính là biệt nghiệp của cậu con trai và cộng nghiệp của gia đình.Duyên nghiệp quá khứ ràng buộc,đưa đẩy để hiện đời làm quyến thuộc của nhau,cùng nhau chia ngọt sẻ bùi nghiệp báo của gia đình.

 

May mắn và phước đức cho những gia đình nào có con hơn cha,con trai thuộc hạng ưu sanh.Hạnh phúc và bình an cho những gia đình có con bằng cha,con trai của họ thuộc dạng tùy sanh.Bất hạnh và tủi nhục cho những gia đình có con thua cha,có con trai thuộc dạng liệt sanh.

 

Những ai mong muốn sinh con trai thuộc dạng ưu sanh và tùy sanh thì phải nỗ lực chuyển hóa nghiệp lực của chính mình.Tu tập để tạo ra cộng nghiệp tốt đẹp cho cả gia đình nhằm tránh quả báo con trai rơi vào dạng liệt sinh là điều cần làm đối với tất cả những người con Phật.

Quảng Tánh

BBT Website

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm mới: Tặng Phẩm Xuân 2021
14/01/2021
Giới thiệu ấn phẩm mới: Bài học thanh thiếu niên
13/11/2020
Tu tập trong cách xá chào
17/05/2020
Giới thiệu ấn phẩm mới: Bài Học Em Đến Chùa
27/02/2020
Giới thiệu ấn phẩm mới: Bài Học Nhân Quả
24/02/2020