Các bài viết

Chánh Hạnh Niệm Phật
17/05/2007
Nếu tâm tha thiết vì việc sanh tử niệm niệm như cứu lửa cháy đầu, chỉ e một phen mất thân người...
Từ Pháp Môn Tịnh Độ Nói Đến Đại Thừa Và Tiểu Thừa
29/04/2007
Trong các pháp môn, chỉ có pháp môn Tịnh độ là đầy đủ phương tiện nhiếp độ tất cả các căn chúng...
Pháp Sư Tịnh Không khai thị niệm Phật
16/04/2007
Pháp Sư Tịnh Không thuyết giảng cho Phật tử dự Phật thất trong Niệm Phật Đường.
TUYẾT LƯ LÃO NHÂN TỊNH ÐỘ TUYỂN TẬP (phần 1)
07/04/2007
Ngay lúc này đây, quý vị chẳng khởi tham, sân, si, không giết, trộm, dâm v.v... rất tốt, nhưng một...
TUYẾT LƯ LÃO NHÂN TỊNH ÐỘ TUYỂN TẬP (phần 2)
07/04/2007
Câu “đới nghiệp vãng sanh” là chỉ người tu Tịnh Ðộ mà nói; đối với các pháp môn khác nếu đới nghiệp...
Lợi ích Của Sự Niệm Phật (phần 1)
26/03/2007
Hòa thượng Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu 23-06-2003 Diệu Âm dịch
Lợi ích Của Sự Niệm Phật (phần 2)
26/03/2007
Hòa thượng Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu 23-06-2003 Diệu Âm dịch