Các bài viết

Pháp môn Tịnh độ
31/08/2007
Pháp môn Tịnh độ còn gọi là pháp môn Niệm Phật. Ý nghĩa niệm Phật là đem tâm thanh tịnh mà tưởng...
Tại Sao 108 Hạt Chuỗi ?
29/08/2007
Phật giáo nhìn vào vũ trụ nhân sinh, không phải là duy vật, không phải duy tâm, cũng không phải là...
Niệm Phật có thể độ chúng sanh
24/07/2007
Là pháp môn niệm Phật, lấy nhất tâm niệm Phật, cầu sinh Tây phương, ly khổ đắc lạc. Nhìn vào thấy...
Niệm Phật được thành Phật đạo
24/07/2007
Người niệm Phật mà được sự hộ niệm của chư Phật, nhiếp trì nguyện lực của Phật A Di Ðà thì lúc mạng...
Niệm Phật tam muội
24/07/2007
Niệm Phật tam muội không chủ ý niệm cho nhiều trong một lúc một thời nào đó, nhưng lại chuyên, phải...
Sống trong bổn nguyện của Phật A Di Đà
24/07/2007
Chúng ta thấy một con người, bằng đức tin và niệm danh hiệu, đã gắn được cuộc đời mình với bổn...
Trào lưu Tịnh Độ tại Việt Nam
24/07/2007
Trào lưu Tịnh độ ở nước ta dẫu có một lịch sử lâu dài nhưng không tự thân phát triển thành một tông...
Chọn pháp môn trong thời đại văn minh
23/07/2007
Xét lại trí lực, căn cơ của con người bây giờ và hoàn cảnh thời đại ngày nay cách Phật quá xa, có...
Niệm Phật với tuổi trẻ
23/07/2007
Nếu người trẻ hiểu rằng chiến thắng những ham muốn bất chánh, những dục vọng đam mê dẫn đến phiền...
Chỉ yếu hành trì niệm Phật
18/07/2007
Trong khi mình niệm Phật thì nhiếp tâm nơi chánh niệm, vọng niệm không xen vô, mà vọng niệm không...
Niệm Phật được 10 điều lợi ích
18/07/2007
Từ Vân Sám Chủ nói: "Tam giới đại sư, vạn đức từ phụ, quy y Ngài thời tội diệt; kính Ngài thời...
Hương Thơm Niệm Phật
16/07/2007
Đạo Phật ví như đóa hoa ngát thơm, ai ai cũng có thể ngửi được mùi thơm đó. Không phải vì là tu sĩ...