Các bài viết

Niệm Phật tam muội
13/01/2008
Khi bạn niệm Phật đạt đến mức độ niệm Phật tam muội, tiếng gió thổi qua bạn cũng nghe là âm thanh...
Thế giới Cực lạc là thành tựu cho chính mình
13/01/2008
Chúng ta bây giờ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” chính là mỗi người tự tạo thế giới Cực lạc cho chính...
Niệm Phật Toàn Thân
27/11/2007
Niệm Phật là Toàn Thân Niệm Phật. Bất kỳ phân vuông da thịt nào trên cơ thể của bạn cũng đều đang...
Tịnh độ tông với xã hội ngày nay
19/11/2007
Ý nghĩa văn hoá và phương pháp tu trì của Tịnh độ tông chẳng những có thể đáp ứng mong muốn của con...
48 pháp niệm Phật
27/10/2007
1.- NIỆM PHẬT NÊN GIỮ Ý CĂN: Ðã đem tâm này niệm Phật, phàm tất cả việc tạp thiện, tạp ác đều không...
Kinh Hoa Nghiêm với pháp môn Tịnh độ
10/10/2007
Khi nói đến Pháp môn Tịnh Độ người ta đều nghĩ đến các kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô...
Luận niệm Phật
10/10/2007
Phật pháp có nguồn gốc từ Ấn Ðộ, được lưu truyền đến Trung Quốc và các quốc gia khác trên thế giới....
Oai đức câu niệm Phật
06/10/2007
Vào thời đại xa xưa, tại nước A Thâu Sa của xứ Thiên Trúc (vì nước Thiên Trúc vào thời cổ có 16...
Ba tư lương Tín - Nguyện - Hạnh
31/08/2007
Nói tư lương cũng như nói người muốn đi xa cần phải có tiền của (tư) và lương thực (lương). Nếu...
Con đường tu Tịnh độ
31/08/2007
Ðây là một trong nhiều pháp môn của Phật, mà đặc điểm là dể tu, dể chứng, rất thích hợp với đại đa...
Hành trình về phương Tây
31/08/2007
Người niệm Phật vãng sanh có nhiều hình thức, có người đứng, có người ngồi, tự mình biết trước giờ...
Lời khai thị của Đại sư Hám Sơn về pháp môn Tịnh độ
31/08/2007
Đầu tiên, ngoài đoạn ngoại duyên. Kế đến, bên trong đơn độc đề khởi nhất niệm. Dùng một câu A Di Đà...