Các bài viết

Phải hiểu rõ sự niệm Phật
15/11/2008
Hôm nay là ngày giỗ kỷ niệm lão pháp sư Ấn Quang vãng sanh về cõi Tây Phương lần thứ mười hai. Quý...
Yếu chỉ pháp trì danh niệm Phật và Kệ gia hạnh tu trì
15/11/2008
Khi hạ thủ công phu ở nơi một câu hồng danh của Phật “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” hay là “A DI ĐÀ PHẬT”...
Niệm Phật phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc
14/10/2008
Cho nên biết rằng chỉ có pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương là dễ dàng và phổ cập cho mọi...
Khai Thị Về Những Điểm Thiết Yếu Khi Niệm Phật
31/05/2008
Pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh cõi Tây phương Cực Lạc, vốn là đại sự cắt đứt dòng sanh tử. Vì vậy...
Học và Tu
11/05/2008
... Biết căn bản và phương tiện Niệm Phật rồi, mới biết đầu tiên từ phàm phu phát tâm trải qua Tam...
Ưu Ðàm Ðại Sư Khai Thị Niệm Phật
24/04/2008
Người niệm Phật muốn sanh về Tịnh Độ, phải tưởng nghĩ tất cả sự vật ở thế gian đều vô thường, thành...
Tôn nghiêm trong sinh tử
13/04/2008
Mỗi người đều có tư tưởng, cách nhìn và lập trường khác nhau về vấn đề sống chết. Trong ba mươi năm...
Vị trí của Tịnh độ tông trong giáo pháp của đức Phật
29/02/2008
Như vậy, pháp môn Tịnh độ vừa phương tiện vừa cứu cánh, có thể nói là pháp liễu nghĩa bậc nhất...
Bình thường niệm Phật được duyên lành
13/01/2008
Vì sao bình thường chúng ta cần phải niệm Phật? Chính là chuẩn bị đến lúc lâm chung không bị quên...
Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật viên thông
13/01/2008
Tịnh niệm chính là không khởi các vọng niệm, chỉ nhất tâm niệm Phật, không có niệm gì khác. Niệm...
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
13/01/2008
Có số người nhận định sai lệch rằng: “Công phu niệm Phật là dành cho ông già bà lão, không phải của...
Người niệm Phật chính là Phật
13/01/2008
Người niệm Phật nhất định có cơ duyên sẽ thành Phật, tâm tâm niệm niệm lúc nào cũng nghĩ đến Phật,...