Bài viết

Làm lành ắt thoát khổ
19/12/2019
Cả một cuộc đời con người, ai ai cũng đi tìm cho mình những hạnh phúc. Đại đa số mọi người cho...
Lòng kiên nhẫn
18/12/2019
Kiên nhẫn thật ra xuất phát sự ưa chuộng con đường hòa bình bên trong cũng như bên ngoài và tin...
Trồng cây gây rừng
17/12/2019
Đức Thế Tôn ra đời, đã đem lại lợi ích rất nhiều cho nhân loại. Bản thân Ngài tự thân gắng sức tu...
Sợi dây
16/12/2019
Tổ Quy Sơn có dạy: “Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng...
Nhân duyên đẹp xấu bần cùng của người phụ nữ
15/12/2019
Có lần, tôi được một vị Phật tử nữ tâm sự, và cô đã hỏi về nhân quả và nghiệp báo liên hệ với đời...
Thầy tôi
04/12/2019
Nhân duyên Phật chế giới không sát nhân
03/12/2019
Trong mười hai năm đầu, đức Phật chưa chế ra giới vì trong Tăng đoàn chưa có chuyện gì xảy ra. Vào...
03/12/2019
Mẹ
02/12/2019
Nhân quả
26/11/2019
Những lời nói giúp cho chúng ta tư duy nhận thức cho cuộc sống hiện tại trên con đường mà mình đã...
Quán niệm
25/11/2019
Tiếng…
25/11/2019
Trong nhân gian thường truyền miệng nhau câu nói: “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”, để nhắc...