Bài viết

Tâm hiếu hạnh
30/04/2020
Lý trí
29/04/2020
Trái đất chúng ta đang sống rất đa dạng và phong phú về sinh vật. Thực vật phát triển cùng khắp,...
Quan điểm của Duy thức học về vấn đề hiến tạng
27/04/2020
Hiến tặng bộ phận cơ thể là cơ hội để người chết tặng quà cho đời, khi có người cần thay thế vì...
Gặp Phật ở đâu!...
26/04/2020
Bất kể một người con Phật nào, dù là hàng Tăng sĩ hay cư sĩ tại gia, thì cũng đôi lần mong muốn...
Tầm nhìn của bạn…
25/04/2020
…Có thể tầm nhìn của một nhà lãnh đạo là sự phát triển thành - bại của một tập thể, một quốc gia....
Con mồ côi mẹ từ đây
24/04/2020
Trong tiếng niệm Phật ngân dài, âm điệu lên xuống da diết phát ra từ cái máy radio, cộng thêm mùi...
Đối diện bệnh khổ là phương pháp tu
23/04/2020
Trong Kinh tạng Nam truyền, Đức Phật dạy về 3 pháp bất như ý đó là bệnh, già và chết.
Gửi em xa nhớ!
23/04/2020
Một buổi chiều muộn, trên đường đi học về, anh và em vô tình gặp nhau. Ngỡ tưởng như bao cuộc gặp...
Con đường dẫn đến an vui
22/04/2020
Thầy ơi… cứu con!
22/04/2020
Cứu… Cứu!… Dừng xe chú Quang ơi!
Canh Tý chém gió chuột (phần 2)
21/04/2020
Bí quá của kẻ cùng đường, ma đưa lối, quỷ dẫn đường khiến có anh chuột vô danh tiểu tốt, không rõ...
Sửa chữa lỗi lầm
20/04/2020
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Hôm nay, ngày 13 tháng 04 năm 2020 (nhằm ngày 21 tháng 03 Canh...