Bài viết

Nhận thức về cuộc đời
10/06/2020
Cuộc sống ta là những chuỗi ngày trải nghiệm, và nhận lãnh những hậu quả mà ta đã gieo trồng ở hiện...
Lưng chừng
09/06/2020
Cuộc sống chúng ta xoay quanh bởi những mối quan hệ giữa con người với nhau. Có những mối quan hệ...
Đồng xanh
08/06/2020
Chúng ta có hạnh phúc không
07/06/2020
Đến ngày 16 tháng 06 năm 2020 nay là tròn một năm tôi ở chùa Hoằng Pháp, và hơn năm tháng chính...
Người xây tương lai
06/06/2020
Người xưa có câu: “Trẻ lo nhà, già lo mồ”, có nghĩa là người trẻ phải lo xây dựng cho mình có sự...
Bình yên bên Thầy
05/06/2020
Phong lai sơ trúc
04/06/2020
“Sở thế ác pháp, tu đoản cực tế, vô thủ vô xả, thị vi Phạm Chí”. (1)
Nền tảng trí tuệ
03/06/2020
Trong thế giới vui ít khổ nhiều, vì mê lầm mà chúng sinh “trốn khổ tìm vui” bằng các việc làm bất...
Cũng bởi ích kỷ, dẫn đến nhận thức sai lầm
02/06/2020
Người tu như chúng ta lúc đầu dễ phát tâm dũng mãnh, nhưng khó mà lập chí lâu dài. Đó là nói phát...
Tám pháp thế gian
01/06/2020
Còn sống trong cõi Ta-bà này, chúng ta như những con thuyền giữa biển, như cành cây giữa trời, luôn...
Giá trị hơi thở
31/05/2020
“Quay về nương tựa, hải đảo tự thân. Chánh niệm là Bụt, soi sáng xa gần. Hơi thở là Pháp, bảo hộ...
Con không còn sợ cô đơn...
30/05/2020