Sách Khác
Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc)

Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc)

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Xem thêm
I - 8. KINH MALLIKA

8. KINH MALLIKA (Kinh số 8, Phẩm 1, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

Tại Savatthi.

Lúc bấy giờ vua Pasenadi nước Kosala có mặt với hoàng hậu Mallika (Mạt-lợi), trên lầu thượng của hoàng cung. Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với hoàng hậu Mallika:

- Này Mallika, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là tự ngã của hoàng hậu.

- Thưa đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng, thưa đại vương, có ai khác thân ái với đại vương hơn là tự ngã của đại vương?

- Này Mallika, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của ta.

Rồi vua Pasenadi nước Kosala bước xuống lầu và đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn:

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi lên lầu thượng của hoàng cung với hoàng hậu Mallika và con nói với hoàng hậu Mallika: “Này Mallika, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là tự ngã của hoàng hậu?” Khi được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, hoàng hậu Mallika trả lời với con: “Thưa đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng thưa đại vương, có ai khác thân ái với đại vương hơn là tự ngã của đại vương?” Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời cho hoàng hậu Mallika: “Này Mallika, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của ta.”

Rồi Thế Tôn, sau khi biết rõ ý nghĩa này, trong lúc ấy, liền nói lên bài kệ:

Tâm ta đi cùng khắp,

Tất cả mọi phương trời,

Cũng không tìm thấy được,

Ai thân hơn tự ngã.

Tự ngã đối mọi người,

Quá thân ái như vậy.

Vậy ai yêu tự ngã,

Chớ hại tự ngã người.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Thích Nữ Tuệ Uyển