Sách Khác
Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc)

Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc)

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Xem thêm
III - 30. KINH BAHITIKA

30. KINH BAHITIKA (Kinh số 88, Tập 2, Trung bộ kinh)

Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tinh xá ông Anathapindika. Rồi tôn giả Ananda, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Ði khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, tôn giả đi đến lâu đài Pubbarama Migaramatu (Giảng đường Ðông Viên Lộc Mẫu) để nghỉ trưa.

Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala cưỡi trên con voi Ekapundarika và đi ra khỏi thành Savatthi trong buổi sáng sớm. Vua Pasenadi nước Kosala thấy tôn giả Ananda từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với vị đại thần Sirivaddha:

- Vị tôn giả ấy, này Sirivaddha, có phải là Ananda không?

- Thưa phải, tâu đại vương, tôn giả ấy là Ananda.

Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với một người khác:

- Này người kia, hãy đi đến tôn giả Ananda, sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Ananda, rồi thưa như sau: “Thưa tôn giả, nếu tôn giả Ananda không có công việc gì phải làm gấp, thưa tôn giả, mong tôn giả hãy vì lòng từ chờ đợi một lát.”

- Thưa vâng, tâu đại vương.

Người ấy vâng đáp vua Pasenadi xứ Kosala, đi đến tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda rồi đứng một bên. Ðứng một bên, người ấy thưa với tôn giả Ananda:

- Thưa tôn giả, vua Pasenadi nước Kosala cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Ananda, và thưa như sau: “Thưa tôn giả, nếu tôn giả Ananda không có công việc gì phải làm gấp, thưa tôn giả, mong tôn giả hãy vì lòng từ chờ đợi một lát.”

Tôn giả Ananda im lặng nhận lời. Rồi tôn giả Ananda đi đến bờ sông Aciravati, sau khi đến, liền ngồi xuống trên chỗ đã đoạn sẵn, dưới một gốc cây. Rồi vua Pasenadi nước Kosala, cưỡi voi cho đến chỗ nào có thể đi voi được, rồi xuống voi đi bộ đến chỗ tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vua Pasenadi nước Kosala thưa với tôn giả Ananda:

- Thưa tôn giả, ở đây, mong tôn giả Ananda ngồi trên thảm ngựa.

- Thôi vừa rồi, đại vương, đại vương hãy ngồi. Tôi đã ngồi trên chỗ ngồi của tôi.

Vua Pasenadi nước Kosala ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, vua Pasenadi nước Kosala thưa với tôn giả Ananda:

- Thưa tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn không làm các thân hành mà các bậc Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách?

- Thưa đại vương, Thế Tôn không làm các thân hành mà các bậc Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách.

- Thưa tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn không làm các khẩu hành... không làm các ý hành mà các bậc Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách?

- Thưa đại vương, Thế Tôn không làm các khẩu hành... ý hành mà các bậc Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách.

- Thật vi diệu thay, thưa tôn giả! Thật hy hữu thay, thưa tôn giả! Thưa tôn giả, điều mà tôi không thể nói lên một cách đầy đủ trong một câu hỏi, đã được tôn giả Ananda nói lên một cách đầy đủ trong câu trả lời câu hỏi. Thưa tôn giả, khi người ngu si, thiếu kinh nghiệm tán thán hay huỷ báng những người khác, mà không chứng nghiệm và suy xét, thì chúng tôi không y cứ vào đấy và xem như là lõi cây. Nhưng thưa tôn giả, khi người có trí, có kinh nghiệm tán thán hay huỷ báng những người khác, có chứng nghiệm và suy xét, thì chúng tôi y cứ vào đấy và xem như là lõi cây.

Nhưng thưa tôn giả Ananda, thế nào là thân hành mà các vị Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách?

- Thưa đại vương, bất cứ thân hành gì bất thiện.

- Thưa tôn giả, thế nào là thân hành bất thiện?

- Thưa đại vương, bất cứ thân hành gì có tội.

- Thưa tôn giả, thế nào là thân hành có tội?

- Thưa đại vương, bất cứ thân hành gì có hại.

- Thưa tôn giả, thế nào là thân hành có hại?

- Thưa đại vương, bất cứ thân hành nào có khổ báo.

- Thưa tôn giả, thế nào là thân hành có khổ báo?

- Thưa đại vương, phàm thân hành gì đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, từ nơi thân hành ấy, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Thưa đại vương, thân hành như vậy bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách.

- Thưa tôn giả, thế nào là khẩu hành... thế nào là ý hành bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách?

- Thưa đại vương, bất cứ ý hành gì bất thiện.

- Thưa tôn giả, thế nào là ý hành bất thiện?

- Thưa đại vương, phàm ý hành gì có tội.

- Thưa tôn giả, thế nào là ý hành có tội?

- Thưa đại vương, phàm ý hành gì có hại.

- Thưa tôn giả, thế nào là ý hành có hại?

- Thưa đại vương, phàm ý hành nào có khổ báo.

- Thưa tôn giả, thế nào là ý hành có khổ báo?

- Thưa đại vương, phàm ý hành gì đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, từ nơi ý hành ấy các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Thưa đại vương, ý hành như vậy bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách.

- Thưa tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán thán sự đoạn trừ tất cả bất thiện pháp?

- Thưa đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả bất thiện pháp và thành tựu các thiện pháp.

- Nhưng thưa tôn giả Ananda, thế nào là thân hành không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách?

- Thưa đại vương, bất cứ thiện thân hành nào.

- Thưa tôn giả, thế nào là thiện thân hành?

- Thưa đại vương, phàm thân hành nào không có tội.

- Thưa tôn giả, thế nào là thân hành không có tội?

- Thưa đại vương, phàm thân hành nào không có hại.

- Thưa tôn giả, thế nào là thân hành không có hại?

- Thưa đại vương, phàm thân hành nào có lạc báo.

- Thưa tôn giả, thế nào là thân hành có lạc báo?

- Thưa đại vương, phàm thân hành nào không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, từ nơi thân hành ấy, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Thưa đại vương, thân hành như vậy không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách.

- Thưa tôn giả Ananda, thế nào là khẩu hành... thế nào là ý hành không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách?

- Thưa đại vương, bất cứ thiện ý hành nào.

- Thưa tôn giả, thế nào là thiện ý hành?

- Thưa đại vương, phàm ý hành nào không có tội.

- Thưa tôn giả, thế nào là ý hành không có tội?

- Thưa đại vương, phàm ý hành nào không có hại.

- Thưa tôn giả, thế nào là ý hành không có hại?

- Thưa đại vương, phàm ý hành nào có lạc báo.

- Thưa tôn giả, thế nào là ý hành có lạc báo?

- Thưa đại vương, phàm ý hành nào không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, từ nơi ý hành ấy, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Thưa đại vương, ý hành như vậy không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách.

- Thưa tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán thán sự thành tựu tất cả thiện pháp?

- Thưa đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả bất thiện pháp và thành tựu các thiện pháp.

- Thật vi diệu thay, thưa tôn giả! Thật hy hữu thay, thưa tôn giả! Thật khéo nói thay việc này, thưa tôn giả. Do tôn giả Ananda mà chúng tôi, thưa tôn giả, được hoan hỷ và thoả mãn với những lời khéo nói của tôn giả Ananda. Ðược hoan hỷ và thoả mãn, thưa tôn giả, với những lời khéo nói của tôn giả Ananda, chúng tôi vui lòng tặng một con voi báu cho tôn giả Ananda, nếu tôn giả Ananda được phép nhận con voi báu. Chúng tôi vui lòng tặng con ngựa báu cho tôn giả Ananda, nếu tôn giả Ananda được phép nhận con ngựa báu. Chúng tôi vui lòng tặng một làng ân tứ cho tôn giả Ananda, nếu tôn giả Ananda được phép nhận một làng ân tứ. Nhưng thưa tôn giả, chúng tôi được biết như sau: “Việc này tôn giả Ananda không được phép”. Thưa tôn giả, có cuộn vải ngoại hoá này, được gắn vào trong một cán dù, do vua Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha, gởi cho tôi, dài mười sáu khuỷu tay, rộng tám khuỷu tay. Thưa tôn giả, mong tôn giả Ananda vì lòng từ bi nạp thọ cho.

- Thôi vừa rồi, đại vương! Tôi đã đủ ba y.

- Thưa tôn giả, sau cơn mưa lớn trên sườn núi, cả tôn giả và tôi đã thấy lúc ấy sông Aciravati chảy mạnh, tràn qua hai bên bờ như thế nào. Cũng vậy, thưa tôn giả, tôn giả Ananda có thể làm cho mình ba y, từ nơi tấm vải ngoại hoá này. Còn ba y cũ, tôn giả Ananda có thể đem phân phát cho các đồng phạm hạnh. Như vậy sự bố thí này của chúng tôi được trôi chảy, như nước lan tràn qua bờ. Thưa tôn giả, mong tôn giả nhận cho tấm vải ngoại hoá này.

Rồi tôn giả Ananda nhận lấy tấm vải ngoại hoá. Rồi vua Pasenadi nước Kosala thưa với tôn giả Ananda:

- Thưa tôn giả Ananda, nay chúng tôi phải đi. Chúng tôi có nhiều công vụ, có nhiều trách nhiệm phải làm.

- Thưa đại vương, nay đại vương hãy làm gì đại vương nghĩ là hợp thời.

Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ lời tôn giả Ananda dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi ra đi.

Tôn giả Ananda, sau khi vua Pasenadi nước Kosala ra đi không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda tường thuật lên Thế Tôn tất cả cuộc đàm thoại với vua Pasenadi nước Kosala rồi dâng tấm vải ngoại hoá lên Thế Tôn.

Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo:

- Thật hạnh phúc thay cho vua Pasenadi nước Kosala! Thật tốt đẹp thay cho vua Pasenadi nước Kosala! Vua đã được yết kiến tôn giả Ananda và được cúng dường.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Thích Nữ Tuệ Uyển