Sách Khác
Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc)

Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc)

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Xem thêm
IV - 48. KINH CHUYỆN ĐIỀU TỐT NHẤT (Tiền thân Seyya)

48. KINH CHUYN ĐIU TT NHT

(Tin thân Seyya)

(Kinh số 282, Chương 3, Tập 6, Tiểu bộ kinh)

C huyện này do bậc đạo sư kể tại Jetavana về một quan đại thần của xứ Kosala.

Ông này rất đắc lực cho vua Pasenadi và người ta kể rằng ông làm hết mọi việc cần làm. Vì ông rất đắc lực nên vua Pasenadi rất quý trọng ông. Các quan khác ganh tỵ, âm mưu hạ nhục và vu cáo ông. Vua Pasenadi nghe lời họ mà không tra xét tội trạng. Dù ông rất đức hạnh và vô tội, vua Pasenadi vẫn cho trói ông lại bằng dây xích và bỏ ông vào ngục. Ông sống cô đơn trong ngục, nhưng nhờ đức hạnh ông vẫn an tâm và nhờ tâm an tịnh, ông hiểu được những điều kiện của sự sống và ông đắc quả Dự lưu. Ít lâu sau, vua Pasenadi nhận ra ông vô tội nên phá bỏ xiềng xích cho ông và tôn quý ông còn hơn trước kia nữa. Ông muốn được bày tỏ lòng tôn kính trước bậc đạo sư nên mang hương hoa đến tinh xá, đảnh lễ đức Phật rồi kính cẩn ngồi một bên. Bậc đạo sư ân cần nói với ông:

- Chúng tôi có nghe ông gặp vận xui.

Ông thưa:

- Bạch Ngài, vâng, nhưng con đã làm cho vận xui ấy trở thành tốt, trong lúc ngồi tù, con đã đắc quả Dự lưu.

Bậc đạo sư bảo:

- Này hiền hữu, không phải chỉ có ông là người đã đổi xấu thành tốt; những bậc trí giả ngày xưa cũng đã đổi cái xấu thành cái tốt như ông vậy.

Rồi Ngài kể một chuyện đời xưa.

***

Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Baranas, Bồ-tát sanh ra là con của chánh hậu. Ngài lớn lên và được giáo dục tại Takkasila. Khi vua cha mất Ngài lên ngôi và giữ đúng Thập vương pháp; Ngài bố thí, hành thiện và chấp trì ngày trai giới.

Một quan đại thần kia đã thông gian trong đám cung phi của vua. Các tôi tớ biết được và kể cho vua nghe: “Một người nọ đang tiến hành một âm mưu”. Nhà vua khám phá ra đúng sự thật của việc ấy rồi gọi ông ta lại:

- Ðừng bao giờ để cho ta thấy mặt ngươi nữa.

Vua bảo thế rồi đuổi ông ta đi. Ông quan bỏ đi đến triều đình của một vị vua láng giềng. Vị vua này ba lần thử ông, tin theo ông và dẫn một đạo quân lớn đến Baranas để mong xâm chiếm. Ðược tin ấy, các tướng lãnh của vua Baranas gần năm trăm vị đã nói với vua:

- Ông vua kia đã đến đây, phá hoại xứ sở để mong chiếm lấy Baranas. Xin cho chúng thần đi bắt ông ta!

Vua bảo:

- Ta không muốn giữ vương quốc bằng cách giết hại. Ðừng làm gì cả.

Ông vua cướp nước kia bao vây thành phố. Các đại thần lại đến gần vua và nói:

- Tâu đại vương, xin hãy lưu tâm. Hãy cho phép chúng thần bắt ông ta!

Vua phán:

- Không được làm gì cả. Hãy mở các cổng thành.

Rồi vua đoan nghiêm ngồi trên bệ, giữa các đại thần của triều đình.

Vua cướp nước vào thành, hạ những người giữ cổng rồi vào cung điện. Nơi đây, ông bắt giữ vua và các triều thần, trói xích lại rồi tống tất cả vào ngục. Vua ngồi trong ngục thương xót kẻ cướp nước kia, nỗi xót xa cùng cực trào dâng trong Ngài. Do lòng thương xót kia mà ông vua nọ bỗng cảm thấy giày vò, bứt rứt trong thân, cả người như bị thiêu đốt gấp hai lần lửa bỏng. Bị ray rứt, xốn xang vì trọng tội, ông ta hỏi các cận thần vì sao như vậy.

Họ trả lời:

- Ngài đã bắt giam một vị vua công chính, do thế mà ngài bị như thế kia.

Ông ta liền đến xin Bồ-tát thứ lỗi, giao trả lại vương quốc. Ông nói:

- Vương quốc của Ngài phải là của riêng Ngài. Từ nay về sau, xin hãy để các kẻ thù của Ngài cho tôi lo liệu.

Rồi ông trừng phạt quan cố vấn xấu xa kia và quay trở về thành phố của mình.

Bồ-tát nghiêm trang ngồi trên bệ cao, trong lễ phục giữa đám triều thần, đọc cho họ nghe hai bài kệ sau:

Ðiều tốt nhất các khanh nên biết:

Việc tốt hơn hãy quyết lòng làm,

Kẻ kia, ta đối thiện tâm

Nên ta cứu tử được năm trăm người.

Khuyên các khanh, với đời hãy tỏ

Vẻ khoan dung đức độ, hiền hoà,

Cõi trời, vào hết chẳng riêng

Dân Kasi hỡi, hãy liền nghe ta.

Như vậy, bậc đại sĩ ca ngợi đức hạnh về lòng từ bi đối với đại chúng. Sau đó, Ngài rời ngai vàng trong kinh thành đồ sộ Baranas rộng tới mười hai dặm để đi vào dãy Tuyết Sơn và sống đời tu hành.

Bậc đạo sư với trí tuệ toàn hảo, đọc vần kệ thứ ba:

Ta là đại đế Baranas

Vua Kamsa, có bấy nhiêu lời:

Cung tên ta đã bỏ rời,

Thành người tự thắng, ta thời nên công.

***

Khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại này, Ngài nhận diện tiền thân:

- Bấy giờ, Ananda là ông vua cướp nước kia, còn vua xứ Baranas chính là ta vậy.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Thích Nữ Tuệ Uyển