Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Nương Phật lực

Ấn Quang đại sư khuyên chuyên cậy vào Phật lực, Ngài bảo: “Tôi qua lại hơn vạn dặm từ Tây qua Đông, từ Bắc xuống Nam, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tổng, thông Giáo, coi Tịnh độ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuồng, kêu cha gọi mẹ. Những người trì giới, niệm Phật già dặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tuy tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, dơ phân biệt nên xao động, đục ngầu; sóng thức trào dâng, nhờ Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng lớn vậy”.
Một chuyện tham Thiền nói dễ dàng sao? Cổ nhân như ngài Triệu Châu, xuất gia từ nhỏ, đến hơn tám mươi tuổi vẫn hành cước, nên mới có bài tụng rằng:

Triệu Châu tám chục còn hành cước
Do bởi cõi lòng chưa lặng không.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà