Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Nguyện tiếp dẫn

Trong mười phương pháp giới đều có Tịnh độ, đều có Phật, Bồ-tát, nhưng chưa từng phát nguyện tiếp dẫn chúng sinh ở cõi này về cõi của các Ngài. Chỉ có hành giả chỗ tu tập đạt đủ năng lực đến đó thì tự mình về đó, nên chẳng dễ thành tựu trong đời này.
Nói trăm năm một đời người mà nhìn lại người sống đến bảy mươi tuổi, tám mươi tuổi cũng là hy hữu, nên phải gấp niệm Phật A-di-đà để được Tịnh nghiệp thành tựu. Đến khi lâm chung, được Phật A-di-đà tiếp dẫn về Cực Lạc. Thật là đường tắt để thượng Thánh hạ phàm chóng thành Phật đạo, là chiếc thuyền từ của Phật độ chúng sinh. Đây là chỗ thù thắng của pháp môn niệm Phật.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà