Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Chỗ tột cùng của tâm thức

Kinh điển chỉ ra chỗ tột cùng của tâm thức là cả một chân trời ánh sáng vô tận, nên Đại sư Hám Sơn có bài ca khuyên nhủ: “Đừng nên ngồi trên mảnh đất trắng trong mà khao khát nhìn sự hấp dẫn hai hên bờ. Nếu thấy được thật tướng Vô lượng quang nơi các pháp, thì ngay tướng tức giải thoát”.
Có câu:

Khi mê bùn chỉ là bùn
Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen.

Phật thấy nơi vạn pháp là thân mình, nên Phật ở nơi vạn pháp thành Chánh Giác. Nên nói: “Nhất diệp nhất Di-đà” (Phật thấy một lá cây là một đức Di-đà).

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà