Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Tánh Vô lượng quang là thực tánh các pháp

Theo kinh dạy: “Bất luận cảnh giới nào cũng không lìa tánh Pháp giới, nên bao nhiêu cái mắt thấy đều là cảnh giới Phật, bao nhiêu tiếng đều là tiếng niệm Phật. Muôn cái biết, ngàn cái biết chỉ thành một cái biết tự tánh Di-đà”.
Vì thế, Tổ sư bảo: “Càng nhìn các pháp vô tận, càng trở về tánh trong sáng”, nên ngài Thiện Tài Đồng Tử bảo: “Xem thấy thế gian này đâu đâu cũng đầy châu báu sáng đẹp và thanh tịnh”. Ngược lại, với cái thân nặng nề của phàm phu thấy, biết theo nghiệp lực, thấy thế gian này được xây dựng là vật chất, không có gì trong sáng cả.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà