Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Sự nhiệm màu của Tịnh độ

Tông Tịnh độ nói lên tánh của sự vật nằm ngay nơi sự vật. Do đó, nơi tướng là Vô lượng quang, không bỏ tướng cầu đạo. Kinh Hoa Nghiêm viết: “Một hoa, một hương, không thứ gì không phải là màng lưới của Thiên Đế, mỗi thứ đều viên minh, đều thù thắng”.
Kệ xưa viết:

Ta có một hạt châu
Bị bụi trần vùi lấp lâu
Sáng nay bụi hết sáng rõ
Chiếu xuyên sông núi làu làu.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà