Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Diệu lý thật tướng nơi các pháp

Người biết quay lại xét tự tánh của các pháp, thì ngay hòn sỏi, phiến đá, con sông, chiếc lá... đều là tánh Vô lượng quang diễn bày. Ngài Mã Tổ bảo: “Đạt được thì khắp nơi chỗ nào cũng là Phật, còn không đạt cứ sai lầm mãi mãi”.
Kệ xưa viết:

Di-đà Phổ Vân Vô lượng quang
Kim nhật khai quang Vô lượng thọ
Vô lượng quang chiếu vô lượng quốc
Nhất thiết chúng sinh Vô lượng quang.

Dùng tâm tánh rộng lớn vô biên của chúng ta mà xưng danh hiệu không thể nghĩ bàn Vô lượng quang, mỗi lần xưng danh hiệu Phật là một tiếng vượt khỏi trần lao.
Thế nên, người tu hành hơn người không tu một cái đầu. Một cái đầu hiểu biết hơn người thường đã đành, một cái đầu sống với tánh Vô lượng quang để hoá giải tất cả tâm nhiễm ô, tình chấp, thành tâm thanh tịnh giải thoát. Người không học hỏi giáo lý có lỗi với mình. Vì mình có một Phật tánh sáng ngời, mà cứ sống trong bóng tối vô minh là có lỗi với mình.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà