Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Tâm an nhiên

Đại sư Tông Bổn khai thị: “Mắt thấy sắc như không thấy, sắc đến như gương hiện bóng, sắc qua tâm không lưu dấu vết. Nghe tiếng ngửi mùi... đều như vậy hết. Tâm tánh rốt ráo không dời đổi là pháp lành không sinh không diệt. Người trí sống theo dòng trần tục mà tánh tự nhiên thường trụ, chẳng bị cuốn theo dòng đời; đối với cả thảy các chỗ, tâm không bị luỵ hại, mặc nhiên vui vẻ, tự tại thong dong”.
Đại sư viết kệ:

Ta nay ý tốt vẫn an nhiên 
Ai chửi mắng ta cũng chẳng phiền 
Phải quấy chẳng đàm thường phẳng lặng
Niết-bàn, sinh tử thấy đồng nguyên. 
Biết thấu thân tâm cội rễ thật
Chẳng xanh, chẳng trắng vốn như nhiên
Các điều vọng tưởng ưa phân biệt
Biết rõ người đời chẳng đứng yên.
Nhắc nhủ phàm phu đời mạt pháp
Tận trừ tội lỗi ở tâm điền.

Để đạt được tâm thể an nhiên, Tịnh độ tông quan tâm đến việc đạt tâm thanh tịnh, sự thanh tịnh của thế giới phát xuất từ sự thanh tịnh nội tâm của cá nhân. Với tâm thanh tịnh, không phân biệt, không chấp trước, sẽ đạt trình độ trí huệ cao, do đó thế giới xung quanh sẽ thanh tịnh tự nhiên.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà