Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Dũng mãnh chặt đứt các dây ràng buộc

Vào giờ phút lâm chung là giờ phút quan trọng, Thánh - phàm, thăng - đoạ chỉ quyết định vào giờ phút sau cùng này. Người tu hành muốn chuyển phàm thành Thánh, vào giờ phút này phải mạnh tay chặt đứt tất cả các dây  
ràng buộc. Như câu chuyện Hoà thượng Kim Bích Phong:
Hoà thượng Kim Bích Phong là một vị Thiền sư đắc đạo, nên Ngài tự rõ biết ngày giờ ra đi của mình. Ngài lấy bồ đoàn ngồi thiền, rồi tự bảo:
- Để xem Lão Diêm Vương làm gì được ta.
Hoà thượng ngồi hai ngày hai đêm không xả thiền, quỷ sứ được lệnh bắt Hoà thượng phải vấn kế Thổ địa. Quỷ nói:
- Tôi được lệnh Diêm Vương bắt Hoà thượng Kim Bích Phong, mà ông Hoà thượng này ngồi thiền hơn hai ngày rồi, tôi không sao bắt được, phải làm sao đây?
Thần Thổ địa bảo:
- Ông Hoà thượng này là một vị Thiền sư đắc đạo, nên ông xả bỏ tất cả, nhưng chỉ còn thích cái bát ngọc. Nay làm sao lấy bát ngọc thì ông sẽ động tâm xả thiền.
Quỷ sứ liền lấy bát ngọc. Hoà thượng Kim Bích Phong nghe tiếng bát ngọc khua, lập tức xả thiền. Quỷ sứ cười lớn bảo:
-    Hay cho Hoà thượng, Diêm Vương mời Ngài!
Nghe tiếng quỷ sứ, trong tâm Hoà thượng bừng sáng. Hoà thượng bảo:
- Ta chỉ vì thích cái bát ngọc mà đánh mất Pháp thân ngàn năm, rồi Ngài thẳng tay đập bỏ bát ngọc và nói kệ:

Diêm Vương bắt ta Kim Bích Phong
Như lấy xích sắt xích hư không
Xích sắt xích được hư không rồi
Trở lại bắt ta Kim Bích Phong.

Ở đây cho thấy, nếu tâm người như hư không thì quỷ sứ làm sao bắt được.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà