Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Sống làm sao mới tốt

Có người hỏi:
- Sống làm sao mới tốt?
Pháp sư Pháp Chứng bảo:
- Thì nên nghe lời Phật dạy, dùng cái tâm tánh không thể nghĩ bàn và rộng lớn của chúng ta để xưng niệm danh hiệu không thể nghĩ bàn của đức Phật Vô lượng thọ, Vô lượng quang A-di-đà, mỗi khi niệm một tiếng thì có một tiếng vượt khỏi trần lao.
Nguyện cho chúng ta dùng lòng tin nguyện vô cùng vững chắc, trang nghiêm từng danh hiệu A-di-đà Phật. Mỗi mỗi niệm đều chiến thắng tất cả phiền não, mỗi mỗi niệm đều đầy đủ quang minh tự tại, mỗi mỗi niệm đều hiện ra trời trong, trăng sáng. Dùng danh hiệu bất khả tư nghì này thể hội được Vô lượng quang - Thọ tự tánh, cũng như ngài Ngẫu ích Tổ sư nói: “Chuyển kiếp trược thành hải hội thanh tịnh, chuyển kiếp trược thành Vô lượng quang, chuyển phiền não trược thành Thường Tịch Quang, chuyển chúng sinh trược thành Liên Hoa hoá sinh, chuyển mạng trược thành Vô lượng thọ”.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà