Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Không xã tình chấp, vào địa ngục không gặp điều lành

Xả tình chấp không nổi, theo thói hư tật xấu gây tội lỗi phải sa vào địa ngục, không gặp điều lành. Ở địa ngục toàn những hình phạt khổ độc, khó mà kham được. Nay sớm giác tỉnh niệm Phật, trỏ về tánh giác xán lạn, không cấu nhiễm, như hư không. Vào cửa “không” thì không có vật gì, lấy đâu ra địa ngục.
Vì vậy, Tổ sư bảo: “Phật đến cũng niệm Phật, ma đến cũng niệm Phật. Phật là bậc giác ngộ, nếu muốn giác ngộ thì phải niệm Phật; ma tức phiền não hại huệ mạng chúng sinh, đương nhiên phải dụng công hàng phục chúng. Trong đạo tràng niệm Phật, ngồi bất động niệm Phật liên tục, chắc chắn sẽ gặp Phật”.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà