Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Món quà vô giá

Tịnh độ là món quà vô giá mà đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật ban cho chúng sinh. Thuở xưa, Thái tử Tất Đạt Đa vượt thành xuất gia, đến lúc thành Phật rồi, đi du hoá khắp nơi để hoằng pháp độ sinh. Lần đầu tiên Ngài trở về hoàng cung để thăm vua cha. Chiều hôm đó, khi Phật đang thuyết pháp, vua Tịnh Phạn đến bên Phật thưa:
- Tôi nay đã già, tóc bạc, chân run, gối mỏi lưng còng, chẳng sống bao lâu nữa, xin Ngài chỉ cho tôi một pháp dễ tu, dễ thực hành, mà được giải thoát ngay trong hiện đời.
Đức Thế Tôn nói:
- Pháp đệ A-nan trên đường du hoá thường bị ngoại đạo mắng rằng: Thầy ông bất hiếu bạc tình, ta không bao giờ tu theo đạo của Thầy ông. Thưa Phụ hoàng, thái tử Tất Đạt Đa từ lúc vượt thành xuất gia, trong lòng luôn mong tìm được món quà vô giá, trước dâng lên Phụ hoàng và tặng cho Da-du-đà-la, sau là ban cho hết thảy chúng sinh. Mọi vật trên đời đều vô thường biến đổi, chỉ có Phật tánh là thường trụ bất diệt. Vì vậy, bao nhiêu pháp tu không ngoài mục đích duy nhất là nhận được Phật tánh, và sống được với tánh Phật, để được giải thoát thành Phật. Nhưng trong các pháp môn tu đó thì Tịnh độ là pháp tu dễ dàng nhất, vì niệm Phật A-di-đà là làm cho tâm quang tự tánh Di-đà của mình sáng lên, tiếp tục niệm mãi thì vô minh dứt, tự tánh quang minh hiển lộ, lại được Phật A-di-đà thừa bi nguyện mà phóng hào quang tiếp dẫn. Khi được vãng sinh, chắc chắn chỗ tu học một đời thành Phật. Xin Phụ vương cùng tất cả hoàng thân quốc thích hãy hết lòng tín thọ phụng hành niệm Phật, để tương lai được vãng sinh Cực Lạc, chấm dứt sinh tử luân hồi.
Nếu chúng sinh quyết chí thoát vòng sinh tử thì phải niệm Phật A-di-đà. ở giữa biển khổ mênh mông, Phật A-di-đà là thuyền từ và trong đêm tăm tối của vô minh, Phật A-di-đà là ngọn đuốc sáng. Chúng sinh đang rong ruổi trên con đường nguy hiểm, và đang trôi dạt trong biển khổ, cần niệm Thánh hiệu A-di-đà thì trong tâm hiển lộ cảnh giới tràn đầy ánh sáng tốt lành, phá tan tâm vô minh đen tối ngàn năm để đạt đến giải thoát.
Rốt cùng, con người đã sinh ra đời, ai cũng phải đến cảnh sinh, già, bệnh, chết. Khi chết, nếu không thăng thì phải đoạ. Cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh dễ vào mà khó ra, nên phải gấp tu hành để mau ra khỏi luân hồi.
Đại sư Hám Sơn bảo: “Cõi này vốn là nơi giả tạm, huyễn thân sao thoát khỏi cảnh vô thường. Thành tâm khuyên thỉnh mọi người chí thành niệm Phật nguyện sinh Tịnh độ, thì nghiệp chướng được tiêu trừ, lâm chung được Phật và Bồ-tát cầm đài vàng tiếp dẫn, vĩnh viễn thoát khỏi vô thường và chứng được niềm vui chơn thường, như vậy há không tốt sao!”.
Kệ viết:

Khuyên các anh em sớm tu mau
Thời gian không đợi tuổi già đâu
Nó tựa mũi tên lao thẳng vút
Đã qua rồi thì khó trở lui 
Đông qua Hạ đến thôi già mất 
Mới đó thanh niên, bạc trắng đầu.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà