Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Âm thanh dù ít, mà biến khắp khôn lường

Sắc thân như con kiến, còn Pháp thân như chiếc ghe, sắc thân nương Pháp thân như con kiến nương vào ghe. Ghe đưa kiến đi khắp nơi, mà kiến không hề hay biết. Vì sao vậy? Vì kiến nhỏ quá, còn ghe lớn quá. Nay tiếng của ta theo ánh sáng tự tánh đi khắp mười phương mà ta không hay, không biết.
Kệ xưa viết:

Cõi trần tiếng Phật niệm lên,
Mười phương chư Phật nghe rền như chuông.

Khi niệm Phật, ánh sáng tự tánh phát ra ngoài thân, chiếu sáng ra ngoài không dứt. Niệm Phật làm lớn mạnh ánh sáng trí tuệ vốn sẵn có của chúng ta.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà