Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Pháp trì danh thầm hợp đạo mầu

Khi niệm Phật khiến cho nơi niệm ly niệm, thầm hợp đạo mầu, ngay nơi phàm tâm hợp Thánh tâm. Lúc niệm Phật, hào quang của Phật A-di-đà cùng biển hào quang tâm của hành giả hiệp nhất với nhau, không hai không khác, nên nói trong khảy móng tay liền đến Cực Lạc.
Lúc niệm Phật là lúc tâm ấn phóng quang, người niệm Phật đắc thân quang minh. Ngài Vĩnh Minh dạy: “Hành giả niệm một câu Phật hiệu có một đạo hào quang phát ra. Quang minh này vô tướng, bậc có đạo nhãn mới thấy được, nó từ trong phát ra, chớ không phải bên ngoài mà được”.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà