Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Y vào tâm Bồ-đề mà tu

Bồ-đề là tánh trong sáng, thanh tịnh, vô thuỷ, vô chung. Từ vô thuỷ mãi mãi về sau, y vào tánh Bồ-đề đây tu, cuối cùng ai ai cũng thành Phật cả.
Ngài Tông Mật viết:

Bồ-đề tâm tự thuở nào
Xưa nay thanh tịnh làu làu gương xưa
Muốn tu chứng đạo chơn thừa
Bồ-đề tâm nguyện sớm trưa tu trì.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà