Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Niệm sáu chữ hồng danh gọi là tổng tụng

Sáu chữ hồng danh gồm thâu chân lý của ba tạng kinh điển.
Hoà thượng Quảng Khâm năm 95 tuổi, lúc gần vãng sinh, Ngài ra lệnh cho đại chúng đem Đại tạng kinh ra tụng. Đại tạng kinh nhiều, không biết bắt đầu tụng từ đâu. Đại chúng thưa:
- Bạch Hoà thượng phải tụng quyển nào?
Ngài đáp:
- Tổng tụng.
Đại chúng tụng hết kinh Bát-nhã, Dược Sư, Địa Tạng... riêng Ngài chỉ niệm “Nam mô A-di-đà Phật”, sáu chữ phân minh, niệm niệm khẩn thiết, đây là tổng tụng.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà