Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Tối và sáng

Người chưa thấy tự tánh, bị cái ngã che đậy như người ở trong căn nhà tối. Nhờ vào sáu căn như sáu cửa sổ mở toang, nên phát ra sự thấy biết. Rồi họ nhận sự thấy biết này do thân làm ra, nên sinh chấp ngã, mà ngã ở đâu phiền não ở đó.
Nay rõ ánh sáng tự tánh gá vào thân làm ra các dạng thấy biết, tự tánh phóng ánh sáng vô giới hạn.
Tự tánh vô ngã, mà vô ngã ở đâu thì Niết-bàn ở đó. Nên hành giả tu Tịnh độ, trong lúc thấy biết, chỉ cần tỉnh thức kèm thêm câu Phật hiệu. Lúc đó, tự tánh của hành giả phóng quang, không bị sự thấy biết chi phối, như mặt trời ra khỏi mây mù. Trong chỗ thấy biết mà thân tâm trong sáng vô lượng, thanh tịnh, giải thoát.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà