Pháp Môn Tịnh Độ
Những điều căn bản về pháp môn Tịnh Độ & trợ niệm lúc lâm chung

Những điều căn bản về pháp môn Tịnh Độ & trợ niệm lúc lâm chung

Tác giả: Thích Tâm Hoà
Mục lục
Lời nói đầu
 
Lời nói đầu
 
Nam Mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật
 
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật
 

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ-tát Ma-ha-tát

Chúng con kính dâng ba nghiệp thanh tịnh cúng dường lên chư Phật, chư Bồ-tát, chư Thánh chúng, chư lịch đại Tổ sư, Hòa thượng bổn sư, Hòa thượng ân sư và tất cả chúng sinh trong trong mười phương ba đời.
 
Chúng con cung kính đảnh lễ đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, bậc Tướng Quân Chánh Pháp vĩ đại với suối nguồn bi mẫn, vung gươm trí tuệ giúp chúng sinh chặt đứt xích xiềng vô minh, phiền não.
 
Kính thưa quý đạo hữu !
 
Đức Như Lai được tôn xưng là bậc Đại Y Vương vì Ngài có đầy đủ năng lực chữa lành những căn bệnh “nan y” của chúng sinh. Tùy theo mức độ nặng nhẹ, Ngài sẽ hướng dẫn phương cách trị liệu và bài thuốc thích hợp khiến vô số chúng sinh nhờ đây mà được tâm an thân khỏe tự tại trong dòng sinh tử đầy khổ não.
 
Cũng thế, với trí tuệ toàn giác đức Như Lai đã biết căn bệnh của chúng sinh trong đời mạt pháp, phần đông phước mỏng nghiệp dầy, lòng kính tin Tam Bảo suy giảm, đạo nghiệp tu hành khó đạt viên mãn. Vì muốn cứu chúng sinh thoát khỏi căn bệnh nguy hại và đưa họ đến cảnh giới an vui vĩnh cửu, Ngài đã đưa ra rất nhiều bài thuốc vi diệu tương thích trong đó có bài thuốc “Quy hướng vãng sinh cõi Tịnh độ của đức Phật A-di-đà”.
 
Bài thuốc này, được đức Thích-ca Mâu-ni Thế Tôn “vô vấn tự thuyết”. Đây chính là nét đặc biệt và có ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong muôn vàn pháp môn Phật thuyết dưới nhiều hình thức, hoàn cảnh khi Ngài còn trụ thế.
 
Với lòng bi mẫn và tuệ tri sâu xa, Ngài đau xót trước cảnh lầm than u tối của chúng sinh.Đồng thời biết rõ nhân duyên thù thắng và hạnh nguyện độ tha tiếp dẫn chúng sinh quy hướng Cực Lạc không hề mệt mỏi của đức A-di-đà Như Lai nơi cõi Tịnh thổ Tây phương. Vì thế trong những năm tháng cuối cuộc du hành, đấng Cha lành đã ân cần khuyên bảo chúng sinh hãy nhất tâm niệm hồng danh Phật A-di-đà, tha thiết cầu nguyện vãng sinh Tây phương Cực Lạc thế giới. Vì chỉ có cảnh giới Tây phương mới đủ sức dung nạp và tịnh hóa những nghiệp chướng sâu dày tích tụ qua vô lượng kiếp trầm luân của chúng sinh. Nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà và chư Bồ-tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí cùng chư Thánh chúng nơi đây tiến tu đến khi viên thành Phật đạo.
 
Bài pháp này được xem như lời phó chúc mà Ngài tuyên bố lưu truyền rộng rãi và được chư Phật sáu phương ngợi khen xưng tán: “Xá-lợi-phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của đức Phật A-di-đà, phương Đông cũng có đức A-súc-bệ Phật, Tu-di-tướng Phật, Đại-tu-di Phật, Tu-di-quang Phật, Diệu Âm Phật" Hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sinh các ngươi phải nên tin kinh Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm này”... Xá-lợi-phất! Thế giới phương trên, có đức Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bửu Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật... Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sinh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm này”.
 
Với giá trị và sự xác quyết chân thật đó, chúng con mạo muội góp nhặt, sưu tầm những lời Phật dạy trong “Phật Thuyết A-di-đà kinh”,“Quán VôLượng Thọ kinh”, “Vô Lượng Thọ kinh”, “Vãng Sinh Luận”do Bồ-tát Thế Thân trước thuật, “Vãng Sinh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu” của Thái Hư Đại sư và y cứ theo quyển “Pháp Môn Tịnh Độ” của cố đại lão Hòa thượng thượng Trí hạ Thủ viết năm 1961, lược soạn ngắn gọn thành quyển “Những Điều Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ Và Trợ Niệm Lúc Lâm Chung” với ước nguyện hỗ trợ phần nào kiến thức căn bản cho quý đạo hữu trong việc hành trì pháp môn niệm Phật và trợ niệm cho người sắp lâm chung được thành tựu như sở nguyện.
 
Vì sở học sở tu vẫn còn thấp kém nên không tránh khỏi làm các bậc trí giả cười chê, nhưng bằng tất cả tấm lòng chúng con kính mong quý đạo hữu hoan hỷ đón nhận. Trong quá trình biên soạn chắc chắn có nhiều sơ sót xin các bậc cao minh niệm tình tha thứ và ân cần chỉ bảo.
 
Nếu việc làm này có chút phước lành nào chúng con xin nguyện hồi hướng về bậc tôn sư của chúng con Thượng tọa thượng Chân hạ Tính. Nguyện cầu Tam bảo thường gia hộ cho Người tứ đại điều hòa, tự độ độ tha, đắc thành Phật quả. Nguyện đem công đức lành này cầu mong thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, pháp giới chúng sinh đều quy Tịnh cảnh.
 

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh.

 

India, Dharamsala

Tháng đầu đông

Ngày đức Quán Thế Âm xuất gia

(19 - 09 năm Tân Mão)

TÂM HÒA cẩn soạn

Sách cùng thể loại
Niệm Phật Luận
Niệm Phật Luận
Đại Sư Thái Hư
Ấn Quang đại sư gia ngôn lục
Ấn Quang đại sư gia ngôn lục
Như Hòa
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà
Thích Pháp Đăng
Tịnh Độ Cảnh Ngữ
Tịnh Độ Cảnh Ngữ
Thích Minh Thành
Tịnh Độ Hoặc Vấn
Tịnh Độ Hoặc Vấn
HT. Thích Thiền Tâm
Tây Phương Yếu Quyết
Tây Phương Yếu Quyết
Thích Nguyên Chơn