Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 28

Lá Thư Thứ 28

Kính bạch Sư phụ!

Hôm nay, con viết đôi dòng để bạch lên Sư phụ, rất mong Sư phụ từ bi, hoan hỷ cho con. Thấm thoát mà con đã xuất gia cũng hơn hai năm rồi. Hơn hai năm qua con đã sống gần Sư phụ, nương nhờ vào tấm lòng từ bi che chở của Sư phụ nhưng con vẫn chưa làm được gì để đền ơn và cũng chưa làm được việc gì để Người vui lòng. Tình thương của Sư phụ đối với chúng con thật là cao quý, muốn cho chúng con được ăn học thành tài đến nơi đến chốn nhưng con lại phụ lòng Sư phụ. Vậy hôm nay con xin thành tâm sám hối với Sư phụ về những hành động và việc làm quá đỗi nông cạn của con. Nhưng con lại nghĩ rằng đời người quá ngắn ngủi, vô thường cũng quá mau. Vì vậy, nếu không nỗ lực tu hành để được đốn ngộ trong đời này, rồi đi hoằng pháp lợi sinh thì e rằng sẽ không còn kịp nữa. Dù có học cao đến đâu, giảng pháp giỏi đến mức độ nào đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là trí huệ trên mặt giấy mà thôi, hay còn gọi là văn tự bát nhã mà chưa đạt được đến thực tướng bát nhã. Muốn đạt được đến mức độ này thì phải nỗ lực tu hành để minh tâm kiến tánh và dìu dắt chúng sanh vượt qua biển khổ sinh tử.

Riêng bản thân con chẳng màng đến sự sung sướng thọ hưởng hay danh lợi, mà con muốn bản thân mình phải chịu khổ nạn thay thế cho tất cả chúng sanh khắp mười phương thế giới. Được như vậy thì con mới có niềm vui. Lúc nào con cũng hướng về Phật pháp và nghĩ đến lợi ích của tất cả chúng sanh mà quên đi bản thân mình. Con học theo tinh thần của Đại Thế Chí Bồ-tát là “vô ngã chi ngã”. Lần ra đi này của con tuy có nhiều gian lao ở phía trước nhưng con quyết chí sẽ vượt qua. Giống như Lục tổ Đại sư ngày xưa, Ngài ở giã gạo hơn tám tháng tại động Huỳnh Mai. Sau đó, Ngài phải trải qua một chặng đường đầy thử thách nhưng chẳng hề thoái mất tâm Bồ-đề, mà lúc nào cũng hướng đến phía trước vì tinh thần cầu pháp và cứu độ chúng sanh với một ý chí và nguyện lực phi thường. Cuối cùng, Ngài đã chiến thắng và đi đến một kết quả mỹ mãn, đó là chứng được đạo quả!

Như Sư phụ đã từng dạy: “Người có ý chí phi thường, có sức chịu đựng phi thường thì mới làm được việc phi thường!” Thật vậy, chư Phật, chư Tổ ngày xưa được thành tựu là phải trải qua trăm ngàn cay đắng, nhịn đói, nhịn khát, chịu gió, chịu mưa mới có thể thành tựu được. Như vậy, tại sao mình là hàng hậu học sau này mà không noi theo gương sáng của các Ngài. Vì vậy, hôm nay, con ra đi là tạm rời thầy và Tăng chúng để nguyện được thành tựu, sau này quay về chùa cùng với Sư phụ và Tăng chúng, tiếp tục hoằng dương Phật pháp, phổ độ chúng sanh.

Hành trình của con đi là đến núi Kê Túc để lễ và ra mắt ngài Đại Ca Diếp. Nếu có thể ở đó ẩn tu được thì ẩn tu, còn nếu không được thì về Phổ Đà Sơn ẩn tu nơi đó, nơi mà ngài Ấn Quang ngày xưa đã nghiêm mật tu trì.

Con biết lần ra đi này của con là mang tội bất hiếu với Sư phụ nhưng con một lòng vì Phật pháp, vì chúng sanh mà ra đi. Rất mong Sư phụ hoan hỷ và tha thứ cho con. Đức Lục tổ Huệ Năng có nói: “Khi mê thì thầy độ, ngộ rồi tự độ”. Tuy nói là tự độ nhưng vẫn còn trách nhiệm là phải độ tất cả chúng sanh, nhưng hiểu theo tinh thần trong kinh Kim Cang là: Tuy nói độ tất cả chúng sanh nhưng thật ra chẳng có chúng sanh nào để độ. Nếu nói có người độ và người được độ thì còn chấp vào tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ giả, phải xa rời hết tất cả các tướng thì mới chứng được thực tướng. Đó chính là điều kiện cần và đủ của người tu học Phật pháp.

Con viết ra mấy lời này trước là để sám hối trên Sư phụ, sau là muốn tỏ bày để Sư phụ hiểu và tha thứ cho con.

Cuối lời con thành tâm kính chúc Sư phụ pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.

Tâm Vương

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An