Ấn Phẩm Chùa Hoằng Pháp
Kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tính

Kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tính

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Truyền Chân Hoằng Pháp

I.

Kính ân Tam bảo đời đời

Nhớ ân Phật tổ tuyệt vời Trượng phu

Tổ phụ tâm nguyện điều nhu

cụ phạm hạnh, công phu thanh bần

Khai mở mối đạo gian truân

Sơn thiền lan nhã đơn thân phong trần

Chùa chiền bình dị thiên chân

Hoằng truyền tuệ giác tích phần hạo nhiên

Pháp Dục Anh khuyến người hiền

Đại Bi, Trí, Dũng tụ duyên Ta-bà

Lão tùng cội phúc Ba-la

Ngộ đời, ngộ đạo vào ra một mình

Chân tính như thị huyền minh

Tử chứng hội nhập tâm linh nhiệm mầu.

II.

Chúc đạo đức nối nhịp cầu

Mừng quê hương mẹ tâm giao sáng ngời

Thượng ân, thượng tứ phụng thời

Tọa cảm lập chí hộ đời truyền đăng

Trụ Vương gia pháp thường hằng

Trì Như Lai tạng, hạnh Tăng đức hiền

Thích Mầu-ni lực vô biên…

Chân tâm kiến tánh giữa miền nhân gian

Tính xưa bừng ngộ hương vàng

Tròn gương giới, định… thiền quang kết tòa

Sáu ba-la-mật… Lăng già

Mươi mười hội tụ hằng sa thiện lành

Tuổi anh nhi hạnh thiên sanh

Đời thường hiện tướng hóa hành hoằng dương

Bốn nhiếp pháp nhũ cát tường

Mươi tròn nhuận rạng sáng gương độ trần

Tuổi thiền lắng đọng chân nhân

Đạo thiền vô lượng ứng thân du hành

Thành kết công hạnh vô sanh

Tựu ngàn quả phúc nối cành thiên hương

Sứ giả Như Lai chơn thường

Mạng mạch suối pháp miên trường long lanh

Nối duyên xưa… giữa thị thành

Chí nguyện tục diệm cao thanh giúp người

Tổ trùng quang ấn xinh tươi

Thầy về rạng rỡ nụ cười từ bi

Đền báu cổ pháp lưu ly

Ơn dày niệm Phật tưởng tri kính thờ

Chư Bồ-tát tụng kinh thơ…

Phật từ phổ cập thuyền chờ rước đưa

Khai, thị, ngộ, nhập… tam thừa

Mở mang chánh đạo sớm trưa… cơ huyền

Đạo hiển đạo… vạn thắng duyên

Tràng đàn quy tụ nhân thiên trùng phùng

Niệm niệm gạn đục khơi trong

Phật ân vô lượng bi hùng chuyển mê

Các các lai khứ đi về

Khóa khóa tích dưỡng Bồ-đề… tử tôn

Tu học thuần tịnh tâm hồn

Mùa thời gian lắng hoa thơm mộng hiền

thu thấm thoát qua hiên

Riêng tư trầm mặc thoát phiền não xưa

Cho lên thuyền, học thượng thừa

Thế gian mây nổi, đong đưa tình tiền

Hệ đa chiều… lắm đảo điên

Trẻ tuổi tỉnh thức vượt triền chiêm bao

Thọ trì quán chiếu dồi trau

Học Phật tu dưỡng nhịp cầu hóa thân

Chánh đạo soi sáng tinh thần

Pháp thân nguồn cội báo thân sen vàng

sanh nhẫn… thị đạo tràng

Lượng quang thọ chứng, Tây phang thanh lòng

Công dày Cực lạc tông phong

Đức Di-đà hiện ánh hồng Vô-ưu.

Phương Thảo am, ngày 1/6 Mậu Tuất – 2018

Hòa thượng Thích Giác Toàn

Sách cùng thể loại
Tặng Phẩm Xuân 2024
Tặng Phẩm Xuân 2024
Thích Chân Tính
Giới thiệu ấn phẩm mới: Lịch bàn 2023
Giới thiệu ấn phẩm mới: Lịch bàn 2023
Thích Chân Tính
Tặng phẩm xuân 2023
Tặng phẩm xuân 2023
Thích Chân Tính
Nắng trong mưa
Nắng trong mưa
Chùa Hoằng Pháp
Bài học người Phật tử
Bài học người Phật tử
Thích Chân Tính
Em về chùa tu học
Em về chùa tu học
Thích Chân Tính