Sách HT. Thích Chân Tính
Người ám độn, ngu si

Đức Phật dạy, người ám độn, ngu si là người không biết pháp nào là thiện hay bất thiện, là tội hay không tội, là hạ liệt hay thù thắng. Thuật ngữ Phật học gọi ám độn, ngu si là “vô minh”. Vô minh chỉ sự không sáng suốt, không nhận chân được thật tướng của vũ trụ nhân sinh là vô thường, khổ, vô ngã.

Vô minh là mắt xích đầu tiên của Thập Nhị Nhân Duyên – mười hai mắt xích trong vòng sinh tử luân hồi. Thập Nhị Nhân Duyên gồm: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử

[9]. Mười hai nhân duyên này liên quan mật thiết với nhau, vừa là quả cho nhân trước, vừa làm nhân cho quả sau, nối tiếp nhau không dứt và làm cho chúng sinh cứ mãi xoay vần trong sinh tử luân hồi.

Từ vô minh dẫn đến hành, tức những hành động tạo thiện nghiệp hoặc ác nghiệp. Tạo thiện nghiệp sẽ sinh về cõi lành, tạo ác nghiệp sẽ sinh về cõi dữ. Đã tạo nghiệp là phải trả quả, như dân gian thường gọi là đi “đầu thai” vào một trong sáu đường: trời, người, a-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ hoặc địa ngục. Bởi thế, đức Phật dạy, còn vô minh là còn tạo nghiệp và trầm luân trong luân hồi đau khổ.

Nếu không còn vô minh thì không còn hành, không có hành thì không có thức, không có thức thì không có danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Do vậy, vô minh là đầu mối của luân hồi, là nguyên nhân của khổ đau. Muốn chấm dứt sinh tử, chúng ta phải chấm dứt vô minh.

 

 

 

Sách cùng thể loại
Quả báo sát sinh
Quả báo sát sinh
Thích Chân Tính
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Tâm sự đầu năm
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Đúng Người Đúng Việc
Đúng Người Đúng Việc
Thích Chân Tính
Cúng Dường
Cúng Dường
Thích Chân Tính