Sách HT. Thích Chân Tính
Lời nói đầu

Đức Phật là bậc thầy chỉ cho chúng sinh con đường đi đến giác ngộ. Sau khi đức Phật nhập diệt, chư Tăng là những người hoằng truyền lời dạy của Ngài để chính pháp đến được với mọi người. Lúc đầu, nhiều người đến chùa vì tin rằng họ sẽ được ban phước, ban lộc. Tuy niềm tin này chưa đúng với chính pháp, nhưng nhờ đó mà người ta có nhân duyên đến chùa. Vì vậy, họ mới có cơ hội tiếp cận với những lời dạy của đức Phật và được đọc kinh, nghe pháp,… Dần dần, họ sẽ hiểu được việc cầu xin chỉ là tín ngưỡng, và biết tu là sửa đổi ba nghiệp cho thanh tịnh để được an vui ở hiện tại và vị lai.

Như vậy, chùa chính là trường học Phật pháp, là nơi thuận duyên cho chúng ta đến để tu học, để hiểu và thực hành những lời đức Phật dạy. Đối với các tôn giáo khác, vị giáo chủ là đấng toàn năng có quyền ban phước giáng họa. Còn theo quan điểm của đạo Phật, tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Chính đức Phật đã nói rằng: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”. Đạo Phật hay ở chỗ đó, bình đẳng ở chỗ đó.

Sách cùng thể loại
Quả báo sát sinh
Quả báo sát sinh
Thích Chân Tính
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Tâm sự đầu năm
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Đúng Người Đúng Việc
Đúng Người Đúng Việc
Thích Chân Tính
Cúng Dường
Cúng Dường
Thích Chân Tính