Thư viện hình ảnh

Đại Lễ Vu Lan 2016 (215 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2015 (186 Ảnh)
Lễ vía Phật A Di Đà 2014 (177 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2014 (136 Ảnh)
Lễ vía Phật A Di Đà 2013 (80 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2013 (128 Ảnh)
Lễ vía Phật A Di Đà 2012 (74 Ảnh)
Lễ vía Phật A Di Đà 2011 (123 Ảnh)
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2012 (49 Ảnh)
Ảnh Nghệ Thuật (75 Ảnh)
Lễ Vía Di Đà 2010 (65 Ảnh)
Hoa Đăng 1000 Năm Thăng Long Hà Nội (50 Ảnh)