Thư viện hình ảnh

Đại Lễ Phật Đản 2019 (80 Ảnh)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2019 (34 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2019 (48 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2018 (220 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2018 (196 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2018 (111 Ảnh)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2018 (41 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2018 (69 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2017 (227 Ảnh)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2017 (66 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2017 (120 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2017 (72 Ảnh)