Chùm ảnh Vu Lan

Đại lễ Vu lan 2022 (237 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2020 (208 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2019 (195 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2018 (196 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2017 (236 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2016 (215 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2015 (186 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2014 (136 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2013 (128 Ảnh)
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2012 (49 Ảnh)
Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2009 (38 Ảnh)
Đại lễ Vu lan_báo hiếu năm 2008 (32 Ảnh)