Thư sám hối của ông Nguyễn Minh Phúc với TT. trụ trì Chùa Hoằng Pháp