THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẠO DANH TĂNG CHÚNG CHÙA HOẰNG PHÁP