Mời thính pháp - Kinh Pháp Cú

Nhằm tạo duyên cho quý thiện nam tín nữ Phật tử được tìm hiểu Phật pháp, có sự hiểu biết sâu sắc hơn về lời Phật dạy. Vào lúc 14h00 chiều thứ năm hàng tuần, tại tòa nhà Pháp Luân chùa Hoằng Pháp có buổi giảng lược kinh Pháp Cú do chư Tăng bổn tự chia sẻ.

Kinh Pháp Cú là bài kinh do chính đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt 45 năm thuyết pháp. Về sau, bài kinh được các vị đại đệ tử của đức Phật cô đọng, sắp xếp thành 423 bài kệ, chia ra làm 26 phẩm.

Kinh Pháp Cú là sự kết tập tinh hoa giáo lý của đức Phật. Khi nghe, đọc những bài kệ trong kinh, chúng ta cảm nhận như được trực tiếp nghe lời Phật dạy từ hơn 2500 năm trước đây vọng lại. Mỗi bài kệ có thể xem là chứa đựng một cách súc tích và trung thành nhất những lời dạy, những giáo lý căn bản nguyên thủy của đức Phật.

Trân trọng kính mời quý vị hữu duyên sắp xếp thời gian về chùa nghe pháp, trang bị cho mình kiến thức Phật học vững vàng làm hành trang trên bước đường tu học, ứng dụng vào đời sống hàng ngày để có được lợi lạc ngay trong hiện tại và cả những đời sau.