Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp

Ý chí của tuổi trẻ
Giảng sư Thích Trí Minh
Sống biết ơn và nói lời cảm ơn
Lương Dũng Nhân
Để trở thành người phi thường
Giảng sư Thượng tọa Thích Viên Trí
Hành trang của đời người
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Trách nhiệm
Nguyễn Hoàng Minh Tân
Hành trang của đời người
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Trách nhiệm
Nguyễn Hoàng Minh Tân
Lười
Giảng sư Thích Tâm Chánh
Lười
Giảng sư Thích Tâm Chánh
Khi nào ta lớn
Giảng sư Thích Tâm Tiến
Khi nào ta lớn
Giảng sư Thích Tâm Tiến
Truyền thuyết Quán Thế Âm Bồ Tát
Giảng sư Thích Trí Minh